การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 458 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐทุกประเภทกำหนดผู้ใช้งาน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยให้มีคำสั่งหรือ การมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ และกำหนดให้ผู้ใช้งาน ทุกประเภทลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งาน โดยให้แนบคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิ รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องมาในระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 กรณีไม่มีการลงทะเบียนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการระงับสิทธิได้ นั้น 

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบลงทะเบียนปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบ New GFMIS Thai (รหัสผู้ใช้งานขึ้นต้นด้วยตัว M) เข้ามาลงทะเบียนยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งาน ในระบบ New GFMIS Thai มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงใคร่ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบ MIS ดำเนินการลงทะเบียนในระบบภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นต่อไปด้วย กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถาม Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จํานวน 1 ฉบับ

ปิดเมนู