การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว248 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งาน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้งาน ทุกประเภทลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai โดยให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐทุกประเภทกำหนดตัวผู้ใช้งานในระบบ New GFMIS Thai โดยให้มีคำสั่งหรือการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ ซึ่งควรพิจารณาโดย คำนึงถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคล และกำหนดให้ผู้ใช้งานทุกประเภทลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งาน โดยให้แนบคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิ รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในระบบ New GFMIS Thai ตามที่กำหนดในคู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรณีไม่มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการระงับสิทธิได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. คู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู