การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 409 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งการผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงาน ประจําเดือน โดยได้มีการขยายระยะเวลาในการปิดงวดบัญชี 7 เป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นั้น 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร มีความถูกต้อง ประกอบกับเป็นช่วงเริ่มต้นของการขึ้นใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จึงเห็นควรดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือนเมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ให้กับทุกหน่วยงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 และวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636

ปิดเมนู