FAQ

คำถามที่พบบ่อย - ภาพรวมโครงการ

A: ระบบ New GFMIS Thai แบ่งการเริ่มใช้งานระบบ เป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 จำนวน  25 หน่วยงาน 408 หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

กลุ่ม 2 จำนวน 571 หน่วยงาน 7,782 หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

คำถามที่พบบ่อย - การทดสอบปฎิบัติงาน (Sandbox)

A: งบทดลองจาก GFMIS Terminal เเละงบทดลองจาก New GFMIS Thai ไม่เท่ากันเนื่องจากระบบ New GFMIS Thai ยกข้อมูลมาเเค่ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อใช้ในการทดสอบเท่านั้น

A: ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนมา แต่ใส่รายละเอียดในหมายเหตุว่า “ไม่ได้ใช้งาน”

A:การบันทึกรายการในส่วนของ การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่อยู่ในรายการที่เปิดให้ทดสอบ
เจ้าหน้าที่สามารถทดสอบแบบฟอร์มและรายงานตามรายการที่มีในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เท่านั้น

A: แบบฟอร์ม ขบ01 ไม่เปิดให้ทดลองปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สามารถทดสอบแบบฟอร์มและรายงานตามรายการที่มีในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เท่านั้น 

A: สำหรับรหัสหน่วยงานคู่ค้า ให้ลองกรอกรหัสหน่วยงานใหม่ โดยระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก

A: ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ใช้แหล่งของเงินเป็น 6511220 ซึ่งไม่สามารถใช้งบประมาณ 16007600001001000000 ได้ เเนะนำเจ้าหน้าที่ใช้งบประมาณ 16007600001002000000

A: เจ้าหน้าที่ใช้รหัสกิจกรรมย่อยตัวเก่า (1100Q0558280) แนะนำใช้เจ้าหน้าที่ใช้รหัสกิจกรรมย่อยตัวใหม่

A: หากระบุรหัสแหล่งของเงินและรหัสงบประมาณไม่ตรงกัน

ตรวจสอบรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินใหม่อีกครั้ง

A: ตรวจสอบงบประมาณที่รายงาน NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ขบ02 อีกครั้ง

A: ให้ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าเป็น รหัสหน่วยงาน 5 หลัก เป็น 80066

A: ให้ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าเป็น รหัสหน่วยงาน 5 หลัก เป็น 80040

A: แบบฟอร์ม นส02-1 ประเภทเอกสาร R2 จะไม่สามารถกลับรายการได้

A: ให้กรอกข้อมูลใหม่ เนื่องจากรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จะต้องเป็นคนละหน่วยงานกับ รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ เพราะเป็นประเภทเอกสาร รับเงินแบบแทนกัน จะไม่เหมือนกับเอกสาร นส01 ที่เป็นการรับเงินของหน่วยงาน

A: ให้ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าเป็น รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ถ้าหน่วยงานคู่ค้าเป็น X8104 ให้เปลี่ยนเป็น 80104

A: หากหน่วยงานเข้าทดสอบไม่ตรงตามวัน-เวลา ที่กำหนด จะไม่ได้สิทธิการเข้าใช้ระบบบัญชีแยกประเภท โดยหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมทดสอบตามวัน-เวลา ที่กำหนด ให้เข้าทดสอบอีกครั้งในวันที่ 7-17 ธ.ค.2564

A: ให้ทดสอบแบบฟอร์มและรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรอการอัพเดทในการทดสอบครั้งต่อไป

A: สำหรับ บช05 ยังไม่เปิดให้ทดลองใช้งานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

A: แบบฟอร์ม บส01 และ บส04 ไม่อยู่ในรายการที่เปิดให้ทดสอบ เนื่องจากไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ e-GP เจ้าหน้าที่สามารถทดสอบแบบฟอร์มและรายงานตามรายการที่มีในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เท่านั้น

A: สำหรับ สท02 แนะนำให้เจ้าหน้าที่กดเลือกที่เมนู สท01 สินทรัพย์ จะปรากฎหน้าต่างแสดงผล ให้เจ้าหน้าที่กดเมนูแก้ไขที่มุมขวาบนจะปรากฎหน้าต่างของ สท02 

A: แบบฟอร์ม อง01 ยังไม่เปิดให้ทำการทดสอบ เจ้าหน้าที่สามารถทดสอบแบบฟอร์มและรายงานตามรายการที่มีในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เท่านั้น

A: รหัสผู้ใช้ในระบบ Traning (Sandbox) รวมถึงระบบ New GFMIS Thai กำหนดสิทธิ์ให้ใช้งาน 1 รหัสต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

A: ให้ตรวจสอบจำนวนเงินฝากคลังในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

A: เป็นการทดสอบระบบ New GFMIS Thai ระบบไม่ได้เชื่อมกับระบบ e-GP ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาจาก e-GP ได้

A: คำสั่งที่แสดงในหน้าจอขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้ใช้งานที่ได้รับ และในส่วนของระบบ Training (Sandbox) จะเปิดให้ทดสอบบางคำสั่งงาน

A: ไม่ได้เปิดให้ทดสอบการแนบไฟล์ใน Sandbox

A: หน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ตามจำนวนของรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS เดิม

A:

  • ZRP_RB คือ หน้าแบบฟอร์ม นส01
  • ZRP_02 คือ หน้าแบบฟอร์ม นส04-1
  • ZRP_RX คือ หน้าแบบฟอร์ม น.04-1
  • ZRP_complete คือ หน้าแบบฟอร์ม อม04

คำถามที่พบบ่อย - ระบบบริหารงบประมาณ (FM)

A: ถ้าหมายถึงการใช้เป็นการดูเพียงรหัสกิจกรรมหลัก เป็นตัวหลัก จะไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าหมายถึงเป็นเงื่อนไขภายใต้จะสามารถทำได้

A: รหัสงบประมาณ เปลี่ยนจากสูงสุด 16 หลักเป็น 20 หลัก
รหัสกิจกรรมหลักเปลี่ยนจาก 14 หลัก เป็น 17 หลัก

A: รายงาน NFMA46 เป็นรายงานที่แสดงผลการเบิกจ่ายรายรหัสงบประมาณ ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้แสดงผลตามงวดที่ต้องการ โดยจะต้องเริ่มที่งวด 1 (ตุลาคม) เสมอ

แต่รายงาน NFMA48 เป็นรายงานที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้แสดงผลตามช่วงงวดที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มที่งวด 1 เช่น สามารถเลือกให้แสดงรายงานที่งวด 3 -6 ได้

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลรายงานที่ต่างกัน โดย NFMA46 จะแสดงงบประมาณคงเหลือ แต่ NFMA48 จะแสดงผลรวมการใช้งบประมาณในงวดที่เรียกรายงาน

A: รายงาน NFMA47 และ NFMA49 เป็นรายงานสำหรับหน่วยงานที่ต้องการดูรายงานงบประมาณระดับศูนย์ต้นทุน ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการโอนงบประมาณในประเภทงบ DGEN หรือ DCOM ด้วย รายงานดังกล่าวจึงจะแสดงผลได้ถูกต้อง

A: NEW GFMIS Thai ได้พัฒนาให้สามารถใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้กับรายงานงบประมาณอื่นๆ 

A: NEW GFMIS Thai ได้พัฒนาให้มีฟังค์ชั่นในการนำไฟล์ออกในรูปแบบ PDF และ Excel File

A: แบบฟอร์มการสร้างสำรองเงิน (สง01) เปลี่ยนจากเดิมที่สร้างสำรองเงินได้จากเงินในงบประมาณไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีปัจจุบัน แต่ใน New GFMIS Thai แบบฟอร์ม สง01 สามารถสร้างได้เฉพาะแหล่งเงินปีปัจจุบัน การสร้างเอกสารสำรองเงินแหล่งเงินปีเก่า ต้องใช้แบบฟอร์ม สง05

A: การ LIST และ CONFIRM สำหรับหน่วยงานที่ใช้ GFMIS Terminal จะต้องเปลี่ยนมาทำงานผ่านแบบฟอร์มใน Web Online โดยใช้แบบฟอร์ม สง02 ในการ List และ อพ01 ในการ Confirm และสำหรับหน่วยงานที่ใช้งานผ่าน GFMIS WebOnline ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังใช้แบบฟอร์ม สง02 ในการ List และ อพ01 ในการ Confirm เหมือนเดิม

A: หน่วยงานสามารถดำเนินการสร้างเอกสารสำรองเงินได้กับเงินในงบประมาณ ทั้งงบส่วนราชการและงบกลาง และไม่สามารถสร้างเอกสารสำรองเงิน แหล่งเงินนอกงบประมาณ หรือเงินกู้ได้

A: เมื่อเอกสารสำรองเงินผ่านการ Confirm โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณและเอกสารสำรองเงินดังกล่าวจะโดน Block หากหน่วยงานต้องการใช้เงินงบประมาณดังกล่าว ต้องติดต่อกรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ เพื่อดำเนินการปลด Block เอกสารสำรองเงิน

A: แบบฟอร์ม สง05 ใช้ในการสร้างเอกสารสำรองเงินที่เป็นแหล่งเงินปีเก่า

A: การทำงบประมาณเบิกแทนกัน มีการเพิ่มขั้นตอนการ “ยืนยันการทำรายการเบิกแทน” สำหรับเจ้าของงบประมาณ และการ “ยอมรับรายการเบิกแทน” สำหรับผู้เบิกแทน อีกทั้งยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการสร้างข้อมูลเบิกแทนกันผ่านระบบ GFMIS ได้ทันทีหลังจากเจ้าของงบประมาณยืนยันแล้ว

A: ใน New GFMIS Thai ได้มีการเพิ่มคอลัมน์ข้อมูลงบประมาณเบิกแทนกันมาในรายงานงบประมาณแล้ว จะอยู่ในส่วนของการใช้งบประมาณ เพราะถือว่าการทำงบประมาณเบิกแทนกัน เป็นการจองงบประมาณแบบนึง เหมือนการสร้างเอกสารสำรองเงินและการทำใบสั่งซื้อสัญญา

คำถามที่พบบ่อย - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)

A: รหัส UNSPSC มี 8 หลัก รหัส GPSCมี 14 หลัก ในระบบ GFMIS สามารถระบุรหัสได้ทั้งรหัส UNSPSC หรือรหัส GPSC ทั้งนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลที่มาจากระบบ e-GP กำหนดให้ระบุเป็นรหัส UNSPSC แต่ถ้าไม่ระบุค่าสามารถมากรอกข้อมูลที่ระบบ GFMIS ได้ทั้งรหัสUNSPSC และรหัส GPSC )

A: สามารถเรียกได้ เช่น รายงานใบสั่งซื้อจ้าง รายวัน/ รายสัปดาห์ / รายเดือน จะออกทุกประเภทแหล่งเงินที่ใช้

A: ระบบจะให้บันทึการสลาย PO ได้ครั้งละ 1 รายการ ( 1 ใบ PO) เนื่องด้วยระบบจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสำรองเงิน ซึ่งเป็นระบบงบประมาณ จึงให้ทำได้ทีละรายการ

A: สำหรับเอกสาร บส04 ถูกสร้างขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน สามารถใช้เมนูการ ยกเลิก ใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ แต่หากเป็นเอกสารที่ถูกยกยอดมาจากปีเก่า ก็จะทำการยกเลิกโดยใช้ การสลาย PO (ฟอร์ม สล01)

A: ไม่ต้องทำ PO แต่สามารถทำการเบิกจ่ายตรงให้กับผู้ขายในระบบ GFMIS ได้

A: สำหรับเอกสาร บส04 ถูกสร้างขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน สามารถใช้เมนูการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ แต่หากเป็น PO ที่ถูกยกยอดมาจากปีเก่า ก็จะทำการยกเลิกโดยใช้การสลาย PO (ฟอร์ม สล01)

A: สำหรับเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง หากมีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าตั้งแต่ 5000 บ. ขึ้นไป ต้องบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS เช่นกัน

A: การสลาย PO จะทำในกรณีที่ PO นั้นต้องถูกยกยอดมายังปีปัจจุบัน โดยจะต้องไม่มีรายการคงค้าง เช่น การตรวจรับ หรือเบิกคงค้าง

A: การยกเลิก PO ในปีเก่าที่มีการยกยอดมาแล้วนั้น จะใช้การสลาย PO (สล01) แต่หาก PO ยังมีการตรวจรับคงค้างอยู่ จะต้องบันทึกยกเลิกการตรวจรับก่อนที่จะบันทึกการสลาย PO

คำถามที่พบบ่อย - ระบบเบิกจ่าย (AP)

A: ดูจากบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายในรายการขอเบิกที่อ้างอิงการทำรายการเบิกเกินส่งคืน

A: สามารถแนบ File ได้ โดยให้ดาวน์โหลดในระบบ New GFMIS Thai

A: กรณีที่ในสัญญาจ้าง ระบุไว้ให้มีการเบิกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า

A: PO ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4xxxxxxxxx ใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกผ่านแบบฟอร์ม ขบ01
PO ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5xxxxxxxxx ใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกผ่านแบบฟอร์ม ขบ11
โดยให้เลือกประเภทรายการขอเบิกเงินเป็นเงินนอกงบประมาณ

A: สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในช่องคำอธิบายเอกสาร

คำถามที่พบบ่อย - ระบบรับและนำส่งรายได้ (RP)

A: เมื่อนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สามารถเรียกรายงานในวันถัดไป

A: หน่วยงานที่มีการนำส่งเงินผ่าน ktp corperate online สามารถทำได้เช่นเดิม

A: การนำส่งเงินโดยใช้ใบ Pay-in Slip ยังสามารถใช้ได้เช่นเดิม

A: สามารถตรวจสอบได้จากรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

คำถามที่พบบ่อย - ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA)

A: ระบบสามารถบันทึกรายการ สท01 และ สท13 ก่อนการบันทึกรายการขอเบิกได้

A: หมวดสินทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องสร้างสินทรัพย์ตัวใหม่ด้วยหมวดสินทรัพย์ที่ถูกต้อง

A: สินทรัพย์ถาวรในระบบต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 บาท กรณีเป็นครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 10,000 บาท ให้ควบคุมในทะเบียนคุมสินทรัพย์ โดยบันทึกบัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

A: สินทรัพย์ย่อยมีการคำนวณค่าเสื่อมราคา

A: สามารถใส่ศูนย์ต้นทุนของครุภัณฑ์นั้นได้ตามสิทธิที่ได้รับภายใต้หน่วยเบิกจ่าย

A: ครุภัณฑ์สำนักงานมีอายุการใช้งานอย่างต่ำ 3 ปี อย่างสูง 12 ปี

A: สินทรัพย์ Interface ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ

A: การล้างบัญชีพักเป็นค่าใช้จ่าย ต้องบันทึกรายการที่ สท13 ประเภทเอกสาร JV

คำถามที่พบบ่อย - Hardware

A: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Core i3 ขึ้นไป
– หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (Ram) 4 GB ขึ้นไป
– พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) มีพื้นที่ว่าง 50 GB ขึ้นไป
– หน้าจอควรมีความละเอียด (Display Resolution) อย่างน้อย 1024*768
– USB Port จำนวน 1 Port สำหรับเชื่อมต่อ Token Key

A: ระบบ New GFMIS Thai สามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10

A: ระบบ New GFMIS Thai ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ MAC

A: ระบบ New GFMIS Thai สามารถเข้าใช้งานด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome Version 88.xx ขึ้นไป

A: สามารถใช้งาน Google Chrome ที่ติดตั้งอยู่ได้เลย และดำเนินการติดตั้งเพิ่ม ดังนี้
1. ติดตั้ง Chrome Token Signing
2. ติดตั้ง Chrome Extension Token Signing
3. ติดตั้ง Driver Token Key
โดยสามารถดูคู่มือการติดตั้งได้ที่ https://newgfmisthai.gfmis.go.th/manuals/manual-system-system1/

A: หากไม่สามารถเข้าใช้งาน Website https://newgfmisthai.gfmis.go.th ได้ เบื้องต้นให้ลองตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

คำถามที่พบบ่อย - Software/คู่มือ

A: สอบถามปัญหาการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ได้ 5 ช่องทาง ได้แก่
1. โทร 02-032-2636
2. Website http://contactcenter.gfmis.go.th
3. Line ID : @newgfmisthaicc
4. E-mail : newgfmisthaicc@gfmis.go.th
5. Chat Bot ผ่าน Website ของ New GFMIS Thai https://newgfmisthai.gfmis.go.th

คำถามที่พบบ่อย - Token Key

A: ติดต่อกองระบบการคลังภาครัฐ โทร. 02-298-6660 เพื่อทำการ Reset Password

A: ติดต่อกองระบบการคลังภาครัฐ โทร. 02-298-6660 เพื่อทำการปลดล็อค Token Key

A: เข้า Web Portal แล้วหน้าจอแสดงข้อความว่า “usb certificates ไม่ถูกต้อง กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่” เบื้องต้นให้ทดสอบความพร้อมในการใช้งานของ Token key โดยเปิด Google Chrome ขึ้นมา พิมพ์ URL: https://testtoken.gfmis.go.th/ จากนั้นคลิกปุ่ม เริ่มการทดสอบ
– หากระบบฟ้อง “ตรวจสอบไม่พบโปรแกรม กรุณาติดตั้งโปรแกรม Chrome Plugin” ให้ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้ง Chrome Token Signing
2. ติดตั้ง Chrome Extension Token Signing
– หากระบบฟ้อง “ตรวจสอบไม่พบ Token Key หากเสียบ Token Key แล้ว กรุณาติดตั้งโปรแกรม Token Key Drivers” ให้ดำเนินการดังนี้
1. ติดตั้ง Driver Token Key
2. ตรวจสอบว่าเสียบ Token Key แน่นแล้วหรือไม่ ถ้าพบว่าเสียบ Token Key ไม่แน่น ให้ทดลองเสียบ Token Key ใหม่อีกครั้ง
3. ตรวจสอบว่า USB Port ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ Token Key ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากใช้งานไม่ได้ ให้เปลี่ยนไปใช้ USB Port อื่นแทน

จากนั้นลองเข้า Web Portal อีกครั้ง หากหน้าจอยังแสดงข้อความ “usb certificates ไม่ถูกต้อง กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่” ให้ติดต่อ
– Contact Center โทร 02-032-2636
– Line ID : @newgfmisthaicc
– E-mail : newgfmisthaicc@gfmis.go.th

ปิดเมนู