ใบนำฝากเงินสำหรับส่วนราชการ (Pay-in Slip)

ในการใช้งานใบนำฝากเงิน ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านรหัส Barcode ในใบนำฝากเงิน และทำการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวลงในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ที่ไม่ใช่เครื่อง GFMIS Terminal

2. เลือกดาวน์โหลดใบนำฝากเงินตามกระทรวง กรม และหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสธนาคารประจำแต่ละจังหวัดได้จากเอกสารด้านล่าง

หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage เท่านั้น จึงจะสามารถอ่านรหัส Barcode ในใบนำฝากเงินได้ ดังนั้นหากท่านต้องการเปิดไฟล์ใบนำฝากเงินเพื่อพิมพ์และนำไปใช้งาน ขอให้นำไฟล์ไปเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ส่วนราชการระดับกระทรวง

งบประมาณจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ)

ปิดเมนู