กฎ/ระเบียบ/หนังสือ

หนังสือแจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หนังสือแจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หนังสือแจ้งตรวจสอบรายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในหน่วยงาน

หนังสือแจ้งตรวจสอบรายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้

หนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้นระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thail)

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้นระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thail)
ปิดเมนู