กฎ/ระเบียบ/หนังสือ

การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว477 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แจ้งการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เห็นควรดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือนเมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ให้กับทุกหน่วยงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 และวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว458 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 แจ้งการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว248 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ตามสิทธิที่ได้รับ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานที่กำหนด

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว458 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 แจ้งการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปิดเมนู