Download

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบแจ้งรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง ภายในไฟล์ ประกอบด้วย 1.แบบแจ้งรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 2.แบบแจ้งรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 3.แบบแจ้งรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง และ 4.แบบแจ้งรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง (แหล่งเงินนอกงบประมาณ ต่ำกว่าปี 2564)

รหัสหน่วยงานสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรหัสหน่วยงานสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อยสำหรับงบกลางและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับงบประมาณเบิกแทน สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อยสำหรับงบกลางและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับงบประมาณเบิกแทนสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

รหัสงบประมาณ 20 หลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณ 20 หลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565 ได้ตามนี้

รหัสงบประมาณงบกลางสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณงบกลางสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

รหัสกิจกรรมหลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรหัสกิจกรรมหลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565 ได้ตามนี้

รหัสกิจกรรมย่อยสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรหัสกิจกรรมย่อยสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565 ได้ตามนี้

แบบแจ้งรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง

แบบแจ้งรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง ภายในไฟล์ ประกอบด้วย 1.แบบแจ้งรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 2.แบบแจ้งรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 3.แบบแจ้งรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง และ 4.แบบแจ้งรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง (แหล่งเงินนอกงบประมาณ ต่ำกว่าปี 2564)

รหัสกิจกรรมหลักสำหรับการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว1123 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรหัสกิจกรรมหลักสำหรับการทดลองเข้าปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ได้ตามนี้
ปิดเมนู