Download

รายงานผลการทดสอบ Test Token (รายจังหวัด)

รายงานผลการทดสอบ Test Token(รายจังหวัด) ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

การตรวจสอบความพร้อมหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai

หน่วยเบิกจ่าย ที่มีความประสงค์ที่ต้องการเริ่มใช้งานระบบ New GFMIS Thai จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยเบิกจ่ายตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทดสอบการเชื่อมโยงเครือข่าย

รายงานผลการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย Intranet ระบบ New GFMIS Thai

Software สำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai

หน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ New GFMIS Thai จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมที่จะช่วยให้หน่วยเบิกจ่ายเชื่อมต่อกับระบบ New GFMIS Thai (Software Google Chrome และ Software อื่นๆ)
ปิดเมนู