Download

รหัสกิจกรรมหลักสำหรับการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว1123 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรหัสกิจกรรมหลักสำหรับการทดลองเข้าปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ได้ตามนี้

รหัสงบประมาณงบกลางสำหรับการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว1123 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณงบกลางสำหรับการทดลองเข้าปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ได้ตามนี้

รหัสงบประมาณ 20 หลักสำหรับการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว1123 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณ 20 หลักสำหรับการทดลองเข้าปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ได้ตามนี้

การทดสอบการเชื่อมโยงเครือข่าย

รายงานผลการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย Intranet ระบบ New GFMIS Thai

รายงานผลการทดสอบ Test Token ระบบ New GFMIS Thai (ผ่านการทดสอบ)

รายงานผลการทดสอบ Test Token ระบบ New GFMIS Thai (ไม่ผ่านการทดสอบ)

รายงานผลการทดสอบ Test Token ระบบ New GFMIS Thai (ไม่ได้รับการทดสอบ)

รายงานผลการทดสอบ Test Link ของระบบ New GFMIS Thai (ผ่านการทดสอบ)

รายงานผลการทดสอบ Test Link ของระบบ New GFMIS Thai (ไม่ผ่านการทดสอบ)

ปิดเมนู