Download

รายงานผลการทดสอบ Test Token (รายจังหวัด)

รายงานผลการทดสอบ Test Token(รายจังหวัด) ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การตรวจสอบความพร้อมการเชื่อมโยงของหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai

การตรวจสอบความพร้อมการเชื่อมโยงของหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai

Software สำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai

หน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ New GFMIS Thai จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมที่จะช่วยให้หน่วยเบิกจ่ายเชื่อมต่อกับระบบ New GFMIS Thai (Software Google Chrome และ Software อื่นๆ)
ปิดเมนู