คู่มือติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานระบบ New GFMIS

Share on facebook
Share on twitter

ภายในคู่มือประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม (โดยย่อ)

2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม (โดยละเอียด)

  • การดาวน์โหลดโปรแกรม
  • การติดตั้งโปรแกรม Google Chrome
  • การติดตั้งโปรแกรม Chrome Token Signing
  • การติดตั้ง Chrome Extension Token Signing
  • การติดตั้ง Driver Token Key

3. ขั้นตอนการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Google Chrome

4. ขั้นตอนการทดสอบความพร้อมในการใช้งานของ Token key

5. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai

ปิดเมนู