การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือนเมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 477 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือน เมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ให้กับทุกหน่วยงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 และวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นั้น 

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรให้กับ ทุกหน่วยงานตามวัน เวลาดังกล่าวแล้ว แต่ยังพบว่าการดำเนินการมีการประมวลผลไม่ครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้ การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรมีความถูกต้อง จึงขอปิดระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. จนถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น. เพื่อประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือน เมษายน 2565(งวดบัญชี 7) และเปิดระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานเข้าใช้งานในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ปิดเมนู