ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Share on facebook
Share on twitter
ปิดเมนู