หนังสือแจ้งตรวจสอบรายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในหน่วยงาน

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ปัจจุบัน โดยมีกําหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการดังนี้ 

  1. เตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค และการปรับปรุงการตั้งค่าระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ปัจจุบันของหน่วยงาน ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ NewGFMIS Thai ของกระทรวงการคลังได้ กรณี เคยใช้ระบบ GFMIS ผ่านช่องทาง Web Online intranet ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ใช้ระบบ GFMIS Web Online ผ่านช่องทางอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตอยู่ในปัจจุบัน ดำเนินการทดสอบทางด้านเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  สําหรับวิธีการทดสอบ สามารถดูได้จาก https://newgfmisthai.afmis.go.th เลือก เมนู ดาวน์โหลด > การตรวจสอบความพร้อมการเชื่อมโยงของหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai 
  2. กรณีหน่วยงานที่มีหน่วยเบิกจ่ายมากกว่า 1 หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดให้ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบได้จาก https://newgfmisthai.gfmis.go.th เลือก เมนู ดาวน์โหลด > รายงานข้อมูลหน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงาน กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้หน่วยงาน ดำเนินการแจ้งกรมบัญชีกลางภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) gfmis1@cgd.go.th 
  3. ดำเนินการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key หรือรหัสผู้ใช้ในระบบ GFMIS Web Online ทั้งช่องทางอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบันภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอาจมีผลกระทบต่อการได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบ New GEMIS Thai 
  4. ดำเนินการตรวจสอบอายุการใช้งานคงเหลือของอุปกรณ์ GFMIS Token key กรณีใช้งานระบบ GFMIS Web Online ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยให้มีอายุการใช้งานคงเหลือเกิน 1 ปี กรณี ตรวจสอบแล้วพบว่ามีอายุการใช้งานคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ให้ดำเนินการต่ออายุ GFMIS Token Key ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไป กรณีหน่วยงานตั้งอยู่ส่วนกลางให้ดำเนินการติดต่อกรมบัญชีกลาง กรณีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ติดต่อสํานักงาน คลังจังหวัดที่เบิกจ่าย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ปิดเมนู