หนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ขึ้นเพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดําเนินการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว และพร้อมใช้งาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะแจ้งแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทราบในโอกาสต่อไป นั้น 

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้นระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thail) จึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานก่อนใช้งานจริง โดยกรมบัญชีกลางได้กําหนดแผนงาน ดังต่อไปนี้ : 
  • จัดทําระบบ Training ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานเข้าทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในระหว่างวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มในการเข้าทดลองปฏิบัติงาน รายชื่อจังหวัดในแต่ละกลุ่มและกําหนดการ เข้าทดลองปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
  • ขอให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลงทะเบียนเพื่อเข้าทดลองปฏิบัติงาน ในระบบ New GFMIS Thai ผ่าน QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยระบบจะแจ้ง Username/Password ในการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ให้ทราบทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
  • ข้อมูลที่จัดเตรียมสําหรับการทดลองปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นการยกยอด ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของแต่ละหน่วยงาน ณ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานทดลอง ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai อย่างน้อยตามแนวทางที่กําหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยสามารถ เข้าทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai จากเว็บไซด์ https://portal-trn.gifmis.go.th (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
  • เอกสารประกอบการบรรยายของแต่ละระบบงาน และคู่มือการปฏิบัติงานของ ระบบงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ New GFMIS Thai โดยส่วนราชการสามารถ เข้าศึกษาและ Download คู่มือได้จากเว็บไซต์ https://newgfmisthai.gfmis.go.th 
 2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai กรมบัญชีกลาง จะดําเนินการ ดังนี้ 
  • ปิดระบบ GFMIS เพื่อทําการทดสอบยกยอดข้อมูล จํานวน 2 ครั้ง คือ 
   • (1) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. 
   • (2) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึงวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. 
  • ระบบจะประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของทุกหน่วยงานให้อัตโนมัติ ในงวดเดือนพฤศจิกายน 2564 และธันวาคม 2564 โดย 
   • (1) ประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของทุกหน่วยงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 และวันที่ 10 ธันวาคม 2564
   • (2) ประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของทุกหน่วยงานประจําเดือนธันวาคม 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยในการดําเนินการสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai (จํานวน 100 คู่สาย) ได้ที่หมายเลข 0 2032 2636

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. กําหนดการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai คลิกเพื่อ Download PDF
2. QR Code ลงทะเบียนเพื่อเข้าทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai คลิกเพื่อทำการลงทะเบียน
3. แนวทางการทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai คลิกเพื่อ Download PDF
4. QR Code เข้าทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai คลิกเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai
ปิดเมนู