ตรวจสอบรายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในหน่วยงาน

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว1143 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ข้อ 2 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ) ให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

กรณี หน่วยงานตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ตรงกันกับกรมบัญชีกลาง กรุณาติดต่อที่ เบอร์โทรศัพท์ 022986660 และส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) : gfmis1@cgd.go.th

สามารถค้นหาไฟล์รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในหน่วยงานของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสหน่วยงาน’ หรือ ‘ชื่อหน่วยงาน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’ และทำการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยการคลิกที่ ดาวน์โหลด

กระทรวงรหัสกรมกรมดาวน์โหลด
สำนักนายกรัฐมนตรี01002กรมประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
สำนักนายกรัฐมนตรี01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติดาวน์โหลด
สำนักนายกรัฐมนตรี01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)ดาวน์โหลด
สำนักนายกรัฐมนตรี01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดาวน์โหลด
สำนักนายกรัฐมนตรี01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดาวน์โหลด
กระทรวงกลาโหม02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาวน์โหลด
กระทรวงกลาโหม02004กองทัพบกดาวน์โหลด
กระทรวงกลาโหม02005กองทัพเรือดาวน์โหลด
กระทรวงกลาโหม02006กองทัพอากาศดาวน์โหลด
กระทรวงกลาโหม02008กองบัญชาการกองทัพไทยดาวน์โหลด
กระทรวงการคลัง03003กรมธนารักษ์ดาวน์โหลด
กระทรวงการคลัง03004กรมบัญชีกลางดาวน์โหลด
กระทรวงการคลัง03005กรมศุลกากรดาวน์โหลด
กระทรวงการคลัง03006กรมสรรพสามิตดาวน์โหลด
กระทรวงการคลัง03007กรมสรรพากรดาวน์โหลด
กระทรวงการคลัง03009สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดาวน์โหลด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05002สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาวน์โหลด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05006มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติดาวน์โหลด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ดาวน์โหลด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดาวน์โหลด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดาวน์โหลด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06005กรมกิจการเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดาวน์โหลด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06008กรมกิจการผู้สูงอายุดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07002สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07003กรมชลประทานดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07004กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07005กรมประมงดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07006กรมปศุสัตว์ดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07008กรมพัฒนาที่ดินดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07009กรมวิชาการเกษตรดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07011กรมส่งเสริมการเกษตรดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07012กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07013สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07015สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07018กรมการข้าวดาวน์โหลด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07020กรมหม่อนไหมดาวน์โหลด
กระทรวงคมนาคม08003กรมเจ้าท่าดาวน์โหลด
กระทรวงคมนาคม08004กรมการขนส่งทางบกดาวน์โหลด
กระทรวงคมนาคม08006กรมทางหลวงดาวน์โหลด
กระทรวงคมนาคม08007กรมทางหลวงชนบทดาวน์โหลด
กระทรวงคมนาคม08009กรมท่าอากาศยานดาวน์โหลด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาวน์โหลด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09005กรมทรัพยากรธรณีดาวน์โหลด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09006กรมทรัพยากรน้ำดาวน์โหลด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดาวน์โหลด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดาวน์โหลด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09012กรมป่าไม้ดาวน์โหลด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11004กรมอุตุนิยมวิทยาดาวน์โหลด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11005สำนักงานสถิติแห่งชาติดาวน์โหลด
กระทรวงพลังงาน12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานดาวน์โหลด
กระทรวงพาณิชย์13002สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดาวน์โหลด
กระทรวงพาณิชย์13003กรมการค้าต่างประเทศดาวน์โหลด
กระทรวงพาณิชย์13004กรมการค้าภายในดาวน์โหลด
กระทรวงมหาดไทย15002สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดาวน์โหลด
กระทรวงมหาดไทย15003กรมการปกครองดาวน์โหลด
กระทรวงมหาดไทย15004กรมการพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
กระทรวงมหาดไทย15005กรมที่ดินดาวน์โหลด
กระทรวงมหาดไทย15006กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
กระทรวงมหาดไทย15007กรมโยธาธิการและผังเมืองดาวน์โหลด
กระทรวงมหาดไทย15008กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
กระทรวงยุติธรรม16002สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดาวน์โหลด
กระทรวงยุติธรรม16003กรมคุมประพฤติดาวน์โหลด
กระทรวงยุติธรรม16005กรมบังคับคดีดาวน์โหลด
กระทรวงยุติธรรม16006กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
กระทรวงยุติธรรม16007กรมราชทัณฑ์ดาวน์โหลด
กระทรวงแรงงาน17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดาวน์โหลด
กระทรวงแรงงาน17003กรมการจัดหางานดาวน์โหลด
กระทรวงแรงงาน17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
กระทรวงแรงงาน17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดาวน์โหลด
กระทรวงแรงงาน17006สำนักงานประกันสังคมดาวน์โหลด
กระทรวงวัฒนธรรม18002สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดาวน์โหลด
กระทรวงวัฒนธรรม18004กรมศิลปากรดาวน์โหลด
กระทรวงวัฒนธรรม18008สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด
กระทรวงศึกษาธิการ20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
กระทรวงศึกษาธิการ20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
กระทรวงศึกษาธิการ20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21003กรมการแพทย์ดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21004กรมควบคุมโรคดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21008กรมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21009กรมอนามัยดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุข21017สถาบันพระบรมราชชนกดาวน์โหลด
กระทรวงอุตสาหกรรม22002สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
กระทรวงอุตสาหกรรม22004กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
กระทรวงอุตสาหกรรม22005กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดาวน์โหลด
กระทรวงอุตสาหกรรม22006สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23006มหาวิทยาลัยรามคำแหงดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23007มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23008มหาวิทยาลัยนเรศวรดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23009มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23010มหาวิทยาลัยมหาสารคามดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23011มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23012สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23013มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23014มหาวิทยาลัยนครพนมดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23015สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23016มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23017มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23018มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23019มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23020มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23021มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23022มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23023มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23025มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23026มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23028มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23029มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23030มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23031มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23034มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23035มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23036มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23037มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23038มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23039มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23041มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23043มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23044มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23045มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23046มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23047มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23048มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23049มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23052มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23053มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดาวน์โหลด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดาวน์โหลด
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25003สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาวน์โหลด
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25007สำนักงานตำรวจแห่งชาติดาวน์โหลด
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25017สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาวน์โหลด
หน่วยงานของศาล28002สำนักงานศาลยุติธรรมดาวน์โหลด
หน่วยงานของศาล28003สำนักงานศาลปกครองดาวน์โหลด
หน่วยงานอิสระของรัฐ29004สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดาวน์โหลด
หน่วยงานอิสระของรัฐ29006สำนักงานอัยการสูงสุดดาวน์โหลด
ปิดเมนู