รหัสงบประมาณ 20 หลักสำหรับการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว1123 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

Share on facebook
Share on twitter

หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณ 20 หลักสำหรับการทดลองเข้าปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ได้ตามนี้

สามารถค้นหาไฟล์รหัสงบประมาณสำหรับหน่วยงานของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสหน่วยงาน’ หรือ ‘ชื่อหน่วยงาน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’ และทำการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยการคลิกที่ ดาวน์โหลด

รหัสกระทรวงสังกัดกระทรวงรหัสหน่วยงานสังกัดกรมดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01002กรมประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01007สำนักงบประมาณดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01024สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรุงเทพฯดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01025สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สำนักนายกรัฐมนตรี)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01027สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01028สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01029สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01031สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01034ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01036สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01037สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01039สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01041สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01042สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02004กองทัพบกดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02005กองทัพเรือดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02006กองทัพอากาศดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02008กองบัญชาการกองทัพไทยดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02009สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03002สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03003กรมธนารักษ์ดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03004กรมบัญชีกลางดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03005กรมศุลกากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03006กรมสรรพสามิตดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03007กรมสรรพากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03008สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03009สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03011สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03012สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านดาวน์โหลด
04กระทรวงการต่างประเทศ04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05002สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05003กรมพลศึกษาดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05004กรมการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05006มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05007องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06005กรมกิจการเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06006สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)ดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06008กรมกิจการผู้สูงอายุดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07002สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07003กรมชลประทานดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07004กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07005กรมประมงดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07006กรมปศุสัตว์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07008กรมพัฒนาที่ดินดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07009กรมวิชาการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07011กรมส่งเสริมการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07012กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07013สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07014สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07015สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07017สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07018กรมการข้าวดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07019สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07020กรมหม่อนไหมดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07021กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08003กรมเจ้าท่าดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08004กรมการขนส่งทางบกดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08006กรมทางหลวงดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08007กรมทางหลวงชนบทดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08009กรมท่าอากาศยานดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08011สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08012กรมการขนส่งทางรางดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09003กรมควบคุมมลพิษดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09005กรมทรัพยากรธรณีดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09006กรมทรัพยากรน้ำดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09012กรมป่าไม้ดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09013สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)ดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม09014องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11004กรมอุตุนิยมวิทยาดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11005สำนักงานสถิติแห่งชาติดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11006สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11007สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12004กรมธุรกิจพลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13002สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13003กรมการค้าต่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13004กรมการค้าภายในดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13006กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13007กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13008กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13009กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13011ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์)ดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13012สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (กระทรวงพาณิชย์)ดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13013สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13015สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15002สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15003กรมการปกครองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15004กรมการพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15005กรมที่ดินดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15006กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15007กรมโยธาธิการและผังเมืองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15008กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16002สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16003กรมคุมประพฤติดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16004กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16005กรมบังคับคดีดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16006กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16007กรมราชทัณฑ์ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16008กรมสอบสวนคดีพิเศษดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16009สำนักงานกิจการยุติธรรมดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16010สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16011สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16013สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16014สถาบันอนุญาโตตุลาการดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17003กรมการจัดหางานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17006สำนักงานประกันสังคมดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17007สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18002สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18003กรมการศาสนาดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18004กรมศิลปากรดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18005สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18006สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18007ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (กระทรวงวัฒนธรรม)ดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18008สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18009หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18010ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20311สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ)ดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20332สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21003กรมการแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21004กรมควบคุมโรคดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21005กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21008กรมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21009กรมอนามัยดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21011สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21012โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (กระทรวงสาธารณสุข)ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21013สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21014สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21015สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21016สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21017สถาบันพระบรมราชชนกดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22002สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22003กรมโรงงานอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22004กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22005กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22006สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22007สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22008สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23003กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23006มหาวิทยาลัยรามคำแหงดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23007มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23008มหาวิทยาลัยนเรศวรดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23009มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23010มหาวิทยาลัยมหาสารคามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23011มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23012สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23013มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23014มหาวิทยาลัยนครพนมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23015สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23016มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23017มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23018มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23019มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23020มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23021มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23022มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23023มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23025มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23026มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23028มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23029มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23030มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23031มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23034มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23035มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23036มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23037มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23038มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23039มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23041มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23043มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23044มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23045มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23046มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23047มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23048มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23049มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23052มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23053มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23063สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23064สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23065สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23066สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23067สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23068ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23069สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23070สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23071สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23072สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23073สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23074จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23075มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23076มหาวิทยาลัยขอนแก่นดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23077มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23078มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23079มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23080สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23081มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23082สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23083มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23084มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23085มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23086มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23087มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23088มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23089มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23090มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23091มหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23092มหาวิทยาลัยทักษิณ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23093มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23094มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23095สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23096มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23097มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23099สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม23100สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25001สำนักราชเลขาธิการดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25002สำนักพระราชวังดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25003สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25004สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25006สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25007สำนักงานตำรวจแห่งชาติดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25008สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25016ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25017สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25020สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25021สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง25022สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา
กระทรวง
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา
กระทรวง
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา
กระทรวง
27003สถาบันพระปกเกล้าดาวน์โหลด
28หน่วยงานของศาล
กระทรวง
28001สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด
28หน่วยงานของศาล
กระทรวง
28002สำนักงานศาลยุติธรรมดาวน์โหลด
28หน่วยงานของศาล
กระทรวง
28003สำนักงานศาลปกครองดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ
กระทรวง
29001สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ
กระทรวง
29002สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ
กระทรวง
29003สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ
กระทรวง
29004สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ
กระทรวง
29005สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ
กระทรวง
29006สำนักงานอัยการสูงสุดดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50101องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50105องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50110การยางแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50301การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50302องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50311สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50312การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50313การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50401องค์การตลาดดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50404การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50501สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50502องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50503องค์การสวนพฤกษศาสตร์ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50505การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50506การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50510องค์การจัดการน้ำเสียดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50601การประปานครหลวง (กปน.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50602การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50603การเคหะแห่งชาติ (กคช.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50604การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50605องค์การสวนสัตว์ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50703ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50704ธนาคารออมสินดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50705ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50708ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50711บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ 50713บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัดดาวน์โหลด
56ส่วนราชการในพระองค์ 56001ส่วนราชการในพระองค์ดาวน์โหลด
60สภากาชาดไทย60001สภากาชาดไทย กรุงเทพฯดาวน์โหลด
65หน่วยงานอื่นของรัฐ 65001สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าดาวน์โหลด
65หน่วยงานอื่นของรัฐ 65003สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70011งบประมาณจังหวัด - นนทบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70012งบประมาณจังหวัด - ปทุมธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70013งบประมาณจังหวัด - พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70014งบประมาณจังหวัด - สระบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70021งบประมาณจังหวัด - ชัยนาทดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70022งบประมาณจังหวัด - ลพบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70023งบประมาณจังหวัด - สิงห์บุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70024งบประมาณจังหวัด - อ่างทองดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70031งบประมาณจังหวัด - ฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70032งบประมาณจังหวัด - ปราจีนบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70033งบประมาณจังหวัด - สระแก้วดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70034งบประมาณจังหวัด - นครนายกดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70035งบประมาณจังหวัด - สมุทรปราการดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70041งบประมาณจังหวัด - กาญจนบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70042งบประมาณจังหวัด - นครปฐมดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70043งบประมาณจังหวัด - ราชบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70044งบประมาณจังหวัด - สุพรรณบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70050กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพชรบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70051งบประมาณจังหวัด - ประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70052งบประมาณจังหวัด - เพชรบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70053งบประมาณจังหวัด - สมุทรสาครดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70054งบประมาณจังหวัด - สมุทรสงครามดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70061งบประมาณจังหวัด - ชุมพรดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70062งบประมาณจังหวัด - สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70063งบประมาณจังหวัด - นครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70064งบประมาณจังหวัด - พัทลุงดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70071งบประมาณจังหวัด - ระนองดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70072งบประมาณจังหวัด - พังงาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70073งบประมาณจังหวัด - ภูเก็ตดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70074งบประมาณจังหวัด - กระบี่ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70075งบประมาณจังหวัด - ตรังดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70081งบประมาณจังหวัด - สงขลาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70082งบประมาณจังหวัด - สตูลดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70083งบประมาณจังหวัด - ปัตตานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70084งบประมาณจังหวัด - ยะลาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70085งบประมาณจังหวัด - นราธิวาสดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70091งบประมาณจังหวัด - จันทบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70092งบประมาณจังหวัด - ชลบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70093งบประมาณจังหวัด - ระยองดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70094งบประมาณจังหวัด - ตราดดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70100กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อุดรธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70101งบประมาณจังหวัด - หนองคายดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70102งบประมาณจังหวัด - เลยดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70103งบประมาณจังหวัด - อุดรธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70104งบประมาณจังหวัด - หนองบัวลำภูดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70105งบประมาณจังหวัด - บึงกาฬดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70110กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สกลนครดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70111งบประมาณจังหวัด - นครพนมดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70112งบประมาณจังหวัด - มุกดาหารดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70113งบประมาณจังหวัด - สกลนครดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70120กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอนแก่นดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70121งบประมาณจังหวัด - ร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70122งบประมาณจังหวัด - ขอนแก่นดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70123งบประมาณจังหวัด - มหาสารคามดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70124งบประมาณจังหวัด - กาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70130กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70131งบประมาณจังหวัด - อำนาจเจริญดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70132งบประมาณจังหวัด - ศรีสะเกษดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70133งบประมาณจังหวัด - ยโสธรดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70134งบประมาณจังหวัด - อุบลราชธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70140กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70141งบประมาณจังหวัด - สุรินทร์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70142งบประมาณจังหวัด - นครราชสีมาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70143งบประมาณจังหวัด - บุรีรัมย์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70144งบประมาณจังหวัด - ชัยภูมิดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70150กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70151งบประมาณจังหวัด - เชียงใหม่ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70152งบประมาณจังหวัด - แม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70153งบประมาณจังหวัด - ลำปางดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70154งบประมาณจังหวัด - ลำพูนดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70160กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงรายดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70161งบประมาณจังหวัด - น่านดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70162งบประมาณจังหวัด - พะเยาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70163งบประมาณจังหวัด - เชียงรายดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70164งบประมาณจังหวัด - แพร่ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70170กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลกดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70171งบประมาณจังหวัด - ตากดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70172งบประมาณจังหวัด - พิษณุโลกดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70173งบประมาณจังหวัด - สุโขทัยดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70174งบประมาณจังหวัด - เพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70175งบประมาณจังหวัด - อุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70180กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70181งบประมาณจังหวัด - กำแพงเพชรดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70182งบประมาณจังหวัด - พิจิตรดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70183งบประมาณจังหวัด - นครสวรรค์ดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70184งบประมาณจังหวัด - อุทัยธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70190กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นครปฐมดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70200กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70210กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ราชบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70220กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70230กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ตดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70240กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยะลาดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70250กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ชลบุรีดาวน์โหลด
70งบประมาณจังหวัด70260กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปราจีนบุรีดาวน์โหลด
75กรุงเทพมหานคร 75002กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75100เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด75105อบจ.กระบี่ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75137เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด75228อบจ.เชียงราย ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร75266เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด75267อบจ.เชียงใหม่ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75303เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด75429อบจ.พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75452เทศบาลเมืองลำตาเสา พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด75510อบจ.ยโสธร ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75511เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธรดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75540เทศบาลเมืองสะเตงนอก ยะลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75542เทศบาลเมืองเบตง ยะลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75686เทศบาลเมืองสะเดา สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง75732เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคายดาวน์โหลด
75เมืองพัทยา 75003เมืองพัทยา ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7511Uเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7511Vอบจ.กาญจนบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7511Wเทศบาลเมืองปากแพรกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7515Eอบจ.กาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7515Fเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7516Hเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7519Vเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7519Yอบจ.กำแพงเพชร ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751A6เทศบาลเมืองหนองปลิง กำแพงเพชรดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751B3เทศบาลเมืองปางมะค่า กำแพงเพชรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด751CHอบจ.ขอนแก่น ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร751CJเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่นดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751CPเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอนแก่นดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751CYเทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่นดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751DWเทศบาลเมืองชุมแพ ขอนแก่นดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751F9เทศบาลเมืองกระนวน ขอนแก่นดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751FLเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่นดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751G0เทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่นดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751K4เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด751K9อบจ.จันทบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751KAเทศบาลเมืองท่าช้าง จันทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751KCเทศบาลเมืองจันทนิมิต จันทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751KKเทศบาลเมืองขลุง จันทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751KXเทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751MJเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด751MRอบจ.ฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751QRเทศบาลเมืองชลบุรี ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751QSเทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751QTเทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด751R4อบจ.ชลบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751R5เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751R8เทศบาลเมืองบ้านบึง ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751RRเทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751S8เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751SUเทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร751SVเทศบาลนครแหลมฉบัง ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร751SWเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751T3เทศบาลเมืองสัตหีบ ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751TJเทศบาลเมืองปรกฟ้า ชลบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751TNเทศบาลเมืองชัยนาท ชัยนาทดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด751TSอบจ.ชัยนาท ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด751VEอบจ.ชัยภูมิ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751VFเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด751ZMอบจ.ชุมพร ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง751ZNเทศบาลเมืองชุมพร ชุมพรดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7520Vเทศบาลเมืองหลังสวน ชุมพรดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7521Yเทศบาลนครเชียงราย เชียงรายดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7526Bเทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7527Zเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7529Xเทศบาลเมืองต้นเปา เชียงใหม่ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752A5เทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด752CDอบจ.ตรัง ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร752CEเทศบาลนครตรัง ตรังดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752CWเทศบาลเมืองกันตัง ตรังดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752FBเทศบาลเมืองตราด ตราดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด752FHอบจ.ตราด ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752GMเทศบาลเมืองตาก ตากดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด752GRอบจ.ตาก ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร752HVเทศบาลนครแม่สอด ตากดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752JNเทศบาลเมืองนครนายก นครนายกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด752K1อบจ.นครนายก ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด752L6อบจ.นครปฐม ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร752LBเทศบาลนครนครปฐม นครปฐมดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752LDเทศบาลเมืองนครปฐม นครปฐมดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752LGเทศบาลเมืองสามควายเผือก นครปฐมดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752NZเทศบาลเมืองสามพราน นครปฐมดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752P2เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐมดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752P4เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม นครปฐมดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752PFเทศบาลเมืองนครพนม นครพนมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด752PLอบจ.นครพนม ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด752SHอบจ.นครราชสีมา ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร752SJเทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752WTเทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752XJเทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง752ZXเทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมาดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7532Bเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7532Mอบจ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7532Rเทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7534Rเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7535Gเทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7537Sเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7537Xอบจ.นครสวรรค์ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7538Mเทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7539Vเทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753BZอบจ.นนทบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร753C0เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753C2เทศบาลเมืองบางศรีเมือง นนทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753C3เทศบาลเมืองบางกร่างดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753C4เทศบาลเมืองไทรม้าดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753C6เทศบาลเมืองบางกรวย นนทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753CFเทศบาลเมืองบางแม่นางดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753CMเทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753CNเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753CQเทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753CTเทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753CUเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา นนทบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร753D3เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753DBอบจ.นราธิวาส ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753DCเทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาสดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753DKเทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาสดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753FEเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาสดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753FYเทศบาลเมืองน่าน น่านดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753G1อบจ.น่าน ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753JWอบจ.บึงกาฬ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753JXเทศบาลเมืองบึงกาฬดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753LNเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753LQอบจ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753M2เทศบาลเมืองชุมเห็ด บุรีรัมย์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753MVเทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753STเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753SWอบจ.ปทุมธานี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753T1เทศบาลเมืองบางคูวัด ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753T6เทศบาลเมืองบางกะดีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753T9เทศบาลเมืองท่าโขลง ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753TAเทศบาลเมืองคลองหลวง ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร753TGเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753THเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753TKเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753U2เทศบาลเมืองคูคต ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753U3เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ปทุมธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753U4เทศบาลเมืองลาดสวาย ปทุมธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753UQอบจ.ประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753URเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753W4เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753WHอบจ.ปราจีนบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753WJเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753XBเทศบาลเมืองหนองกี่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด753YKอบจ.ปัตตานี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง753YLเทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7540Fเทศบาลเมืองตะลุบัน ปัตตานีดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7541Xเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7541Yเทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7543L เทศบาลเมืองบ้านกรดดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7544Aเทศบาลเมืองผักไห่ พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7545Cเทศบาลเมืองเสนา พระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7546Kเทศบาลเมืองพะเยา พะเยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7546Pอบจ.พะเยา ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7547Nเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พะเยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7548Pอบจ.พังงา ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7548Qเทศบาลเมืองพังงา พังงาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7549Gเทศบาลเมืองตะกั่วป่า พังงาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754A7อบจ.พัทลุง ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754A8เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754CDอบจ.พิจิตร ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754CEเทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตรดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754DBเทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตรดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754DPเทศบาลเมืองบางมูลนาก พิจิตรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754FDอบจ.พิษณุโลก ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร754FEเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลกดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754FXเทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754JEอบจ.เพชรบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754JFเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพชรบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754KDเทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754LXเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754M0อบจ.เพชรบูรณ์ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754MVเทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754NSเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754QPอบจ.แพร่ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754QQเทศบาลเมืองแพร่ แพร่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754T5อบจ.ภูเก็ต ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร754T6เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ตดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754TDเทศบาลเมืองกะทู้ ภูเก็ตดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754TEเทศบาลเมืองป่าตอง ภูเก็ตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754TQอบจ.มหาสารคาม ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754TRเทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754XXอบจ.มุกดาหาร ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754XYเทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหารดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด754ZJอบจ.แม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง754ZKเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7553Lอบจ.ยะลา ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7553Mเทศบาลนครยะลา ยะลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7555Gอบจ.ร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7555Hเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755BFเทศบาลเมืองระนอง ระนองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755BKอบจ.ระนอง ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755BLเทศบาลเมืองบางริ้น ระนองดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร755CCเทศบาลนครระยอง ระยองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755CMอบจ.ระยอง ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755CSเทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยองดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755CXเทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755ECอบจ.ราชบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755EDเทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755F2เทศบาลเมืองจอมพลดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755FUเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755FVเทศบาลเมืองท่าผา ราชบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755GHเทศบาลเมืองโพธาราม ราชบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755HNอบจ.ลพบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755HPเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755HUเทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755LEเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ลพบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755MCเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปางดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร755MDเทศบาลนครลำปาง ลำปางดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755MGเทศบาลเมืองพิชัย ลำปางดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755N2อบจ.ลำปาง ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755P8เทศบาลเมืองล้อมแรด ลำปางดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755QEเทศบาลเมืองลำพูน ลำพูนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755QQอบจ.ลำพูน ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755S4อบจ.เลย ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755S5เทศบาลเมืองเลย เลยดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755U3เทศบาลเมืองวังสะพุง เลยดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755V3เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด755VKอบจ.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง755WQเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศรีสะเกษดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7561Gอบจ.สกลนคร ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7561Hเทศบาลนครสกลนคร สกลนครดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7565Mเทศบาลนครสงขลา สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7565Nเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7565Qอบจ.สงขลา ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7567Zเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7568Eเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร7568Jเทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7568Kเทศบาลเมืองควนลัง สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7568Mเทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7568Nเทศบาลเมืองคลองแห สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7568Sเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7568Vเทศบาลเมืองบ้านพรุ สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7569Dเทศบาลเมืองสิงหนคร สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7569Mเทศบาลเมืองม่วงงาม สงขลาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7569Sเทศบาลเมืองสตูล สตูลดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7569Tอบจ.สตูล ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756B0อบจ.สมุทรปราการ ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร756B1เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756B3เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ สมุทรปราการดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756B7เทศบาลเมืองแพรกษาดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756BCเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สมุทรปราการดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756BRเทศบาลเมืองบางแก้ว สมุทรปราการดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756BWเทศบาลเมืองพระประแดง สมุทรปราการดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756BYเทศบาลเมืองลัดหลวง สมุทรปราการดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756BZเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756CFอบจ.สมุทรสงคราม ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756CGเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงครามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756DHอบจ.สมุทรสาคร ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร756DJเทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาครดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756E1เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาครดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร756E2เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาครดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756E6เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมุทรสาครดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756EMเทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้วดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756EUอบจ.สระแก้ว ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756FCเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้วดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756FUเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สระแก้วดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756GKเทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756GLอบจ.สระบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756GXเทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756GYเทศบาลเมืองทับกวาง สระบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756JQเทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756KSเทศบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756KTอบจ.สิงห์บุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756L1เทศบาลเมืองบางระจัน สิงห์บุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756M0เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สุโขทัยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756M7อบจ.สุโขทัย ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756NFเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัยดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756NYเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756PPอบจ.สุพรรณบุรี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756PQเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756S3เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรีดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร756TEเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756TFอบจ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756U5เทศบาลเมืองดอนสัก สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร756UAเทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756VQเทศบาลเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756WTเทศบาลเมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด756XGอบจ.สุรินทร์ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง756XHเทศบาลเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7572Kเทศบาลเมืองหนองคาย หนองคายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7572Xอบจ.หนองคาย ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7574Kเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภูดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7574Wอบจ.หนองบัวลำภู ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7576Kเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7576Mอบจ.อ่างทอง ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง7578Gเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด7578Wอบจ.อำนาจเจริญ ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด757ACอบจ.อุดรธานี ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร757ADเทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757AHเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อุดรธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757AQเทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757DJเทศบาลเมืองบ้านดุง อุดรธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด757FPอบจ.อุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757FQเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด757J1อบจ.อุทัยธานี ดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757J2เทศบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนจังหวัด757KXอบจ.อุบลราชธานี ดาวน์โหลด
75เทศบาลนคร757KYเทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757L4เทศบาลเมืองแจระแม อุบลราชธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757MQเทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757Q9เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานีดาวน์โหลด
75เทศบาลเมือง757QSเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีดาวน์โหลด
80กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 80601กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดาวน์โหลด
80กองทุนการออมแห่งชาติ80603กองทุนการออมแห่งชาติดาวน์โหลด
80กองทุนจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่80604กองทุนจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดาวน์โหลด
80กองทุนยุติธรรม80606กองทุนยุติธรรมดาวน์โหลด
80กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสภากาชาดไทย80607กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสภากาชาดไทยดาวน์โหลด
80กองทุน 80808กองทุน ดาวน์โหลด
90งบกลาง90909งบกลางดาวน์โหลด
ปิดเมนู