รหัสงบประมาณงบกลางสำหรับการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว1123 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

Share on facebook
Share on twitter

หน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณงบกลางสำหรับการทดลองเข้าปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ได้ตามนี้

ปิดเมนู