หนังสือแจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ปัจจุบันซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สำหรับทุกหน่วยงานในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 รายละเอียดหน่วยงานที่ระบบปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 โดยอุปกรณ์และหรือรหัสผู้ใช้ (Username) ที่จะใช้สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถขอรับได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่าย สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายในส่วนกลาง สามารถขอรับได้ที่กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ ตามที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะปิดระบบ GFMIS เพื่อทดสอบการยกยอดข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. ส่งผลให้เลื่อนการปิดงวดบัญชี งวดที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนพฤศจิกายน 2564 จากวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. รายชื่อหน่วยงานรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงที่ขึ้นระบบ New GFMIS Thai คลิกเพื่อ Download PDF
2. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมหน่วยที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงที่ขึ้นระบบ New GFMIS Thai คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู