หนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai] เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ปัจจุบัน โดยมีกําหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ จึงขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พิจารณาดําเนินการดังนี้

  1.  เตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค โดยให้ดําเนินการทดสอบทางด้านเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 สําหรับวิธีการทดสอบสามารถดูได้จาก https://newgfmisthai.gfmis.go.th เลือก เมนู ดาวน์โหลด > การตรวจสอบความพร้อมการเชื่อมโยงของหน่วยเบิกจ่ายเพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ New GFMIS Thai
  2. ดําเนินการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Toker Key ผ่านระบบ GFMIS Web Online LG ให้เป็นปัจจุบันภายในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 กรณี หน่วยงานไม่ดำเนินการ ให้เป็นปัจจุบันอาจมีผลกระทบต่อการได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai

ให้หน่วยงานที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งใช้งานผ่านระบบ GFMIS Web Online LG ดำเนินการต่ออายุอุปกรณ์ GFMIS Token key โดยให้ติดต่อกับสํานักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่าย กรณี ดำเนินการตรวจสอบอายุการใช้งานคงเหลือของอุปกรณ์ GFMIS Token key แล้ว ปรากฏว่ามีอายุการใช้งานคงเหลือเกิน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องดําเนินการต่ออายุ โดยวิธีการตรวจสอบวันหมดอายุอุปกรณ์ GFMIS Token key สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง คลิกเพื่อ Download PDF
2. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดําเนินการต่ออายุ GFMIS Token key คลิกเพื่อ Download PDF
3. วิธีการตรวจสอบวันหมดอายุอุปกรณ์ GFMIS Token key สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู