ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง”

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยเป็นการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ผ่าน Facebook Live มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กรมบัญชีกลางเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านจึงขอเชิญบุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เข้ารับ การฝึกอบรมออนไลน์ดังกล่าวผ่าน Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ผ่าน Facebook Live ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. กำหนดการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” คลิกเพื่อ Download PDF
2. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู