การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 15 ธ.ค. 64

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 15 ธ.ค. 64 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การบรรยายการเบิกเกินส่งคืน
  • กระบวนการเบิกเกินส่งคืน
  • ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืนในปีงบประมาณ
  • การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ กรณีรายการขอเบิกจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน
   • บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BD
   • นำส่งเงินแบบผ่านรายการ ใช้แบบ นส02-1 เลือกประเภทเอกสาร R6
   • บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BE
  • การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ กรณีรายการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
   • บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BD
   • นำส่งเงินแบบผ่านรายการ ใช้แบบ นส02-1 เลือกประเภทเอกสาร R6
   • บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BE
 2. การบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
  • บช.01 ประเภทเอกสาร JV บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่ากับเงินสด
   • กรณีปรับปรุงรหัสบัญชีแยกประเภท
   • ปรับปรุงกรณีซื้อซอง
  • รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
   • รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_DISPLAY
   • รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT
   • รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013
   • รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_RPT0029
   • รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001
 3. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) ส่วนที่ 1
  • ภาพรวมระบบ MIS
  • การใช้งาน Analytics Report
   • Analytics Report คืออะไร, Analytics Report สามารถดูอะไรได้บ้าง
   • Dimension และ Measure คืออะไร
   • หน้าตาของ Analytics Report
   • การเพิ่ม Dimension และ Measure
   • การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Rows กับ Columns
   • การลด Dimension และ Measure
   • การค้นหาและเรียงลำดับ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้
   • การสลับ Column ของ Dimension และ Measure
   • การ Reset Report
   • การใช้ Filter
 4. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) ส่วนที่ 2
  • การใช้งาน Analytics Report
   • การใช้การเรียงลำดับ (Sorting)
   • การแสดง Grand Total (ค่ารวมทั้งหมด)
   • การแสดง Subtotal (ค่ารวมย่อย) ของ Dimension
   • การ Freeze ส่วนหัว ของ Column และ ส่วนของ Dimension
   • การตั้งค่าทศนิยมของ Measure
   • การบันทึก Analytics Report – การเปิดใช้ Analytics Report
   • การ Export ข้อมูล
  • ตัวอย่าง Analytics Report
  • ตัวอย่าง Dashboard

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 15 ธ.ค. 64 แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. การบรรยายการเบิกเกินส่งคืน

2. การบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

3. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) ส่วนที่ 1

4. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) ส่วนที่ 2

ปิดเมนู