เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) วันที่ 17 มี.ค. 2565

Share on facebook
Share on twitter

การประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

Facebook: กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ปิดเมนู