เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 64

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 64 ได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

1. เอกสารประกอบการบรรยายภาพรวมระบบสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (4 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
2. เอกสารประกอบการบรรยายระบบงบประมาณ (FM) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (8.7 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
3. เอกสารประกอบการบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (43 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
4. เอกสารประกอบการบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (45 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
5. เอกสารประกอบการบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) เบิกเกินส่งคืนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (29 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
6. เอกสารประกอบการบรรยายระบบรับและนำส่ง (RP) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (6.6 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
7. เอกสารประกอบการบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (6.5 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
8. เอกสารประกอบการบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (10 MB) คลิกเพื่อ Download PDF

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

1. เอกสารประกอบการบรรยายภาพรวมระบบสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (4 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
2. เอกสารประกอบการบรรยายระบบงบประมาณ (FM) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (8.7 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
3. เอกสารประกอบการบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (43 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
4. เอกสารประกอบการบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (45 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
5. เอกสารประกอบการบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) เบิกเกินส่งคืนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (29 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
6. เอกสารประกอบการบรรยายระบบรับและนำส่ง (RP) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (6.6 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
7. เอกสารประกอบการบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (6.5 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
8. เอกสารประกอบการบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (10 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู