คู่มือปฏิบัติงานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) – 20MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) – 20MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมของระบบบริหารหนี้สาธารณะ
  • บทนํา
  • ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management : PDM)
 2. ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งานระบบ
  • คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมที่จําเป็นสำหรับการใช้งานระบบ
 3. การเข้าสู่ระบบ
  • วิธีการเข้าใช้งาน
  • องค์ประกอบของหน้าจอหลัก
 4. ระบบการสร้างสัญญา
  • โครงสร้างสัญญา
   • สัญญาวงเงิน
    • การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาวงเงิน
    • การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection
    • การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา
    • การจัดเก็บข้อมูลสัญญา
   • สัญญาเบิกถอน
    • การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญาเบิกถอน
    • การบันทึกข้อมูลหน้า Pre-Selection
    • การบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัญญา
    • การจัดเก็บข้อมูลสัญญา
   • ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาวงเงินและสัญญาเบิกถอน
   • สัญญา SWAP
    • การเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญา SWAP
    • การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญา SWAP
   • ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญา SWAP
   • ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเบิกถอนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
  • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำการสร้างสัญญา
   • เครื่องมือทางการเงิน
   • กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล)
   • คำอธิบายเงินกู้
   • คู่ค้า และความสัมพันธ์คู่ค้า ที่กําหนดให้คู่ค้ารายใด สร้างสัญญาร่วมกับหน่วยงานไหน ประเภทสัญญาใดได้บ้าง
  • ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีตอกเบี้ย (Interest-free Instrument)
   • สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
   • สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • กระแสเงินสด
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
  • ตัวอย่างการสร้างสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (Discount/field Instrument)
   • สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาหนี้สาธารณะที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
   • สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • โครงสร้างตอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
    • กระแสเงินสด
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
  • ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-rate Interest Instrument).
   • สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
   • สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • โครงสร้างตอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
    • กระแสเงินสด
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
  • ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floated-rate Interest Instrument)
   • สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
   • สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
    • กระแสเงินสด
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
  • ตัวอย่างการสร้างสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ
   • สร้างสัญญาวงเงินสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินตราต่างประเทศ
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
   • สร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีสกุลเงินต่างประเทศ
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • โครงสร้างดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืน
    • กระแสเงินสด
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
  • การสร้างสัญญา SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.
   • ตัวอย่างสร้างสัญญาเบิกถอนสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ SWAP อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    • Pre-Selection
    • โครงสร้าง
    • รายละเอียดสัญญา
    • โครงสร้างตอกเบี้ยและจ่ายซำระคืน
    • กระแสเงินสด
    • Activity Log และการจัดเก็บสัญญา
   • การแก้ไขข้อมูลสัญญา
    • แก้ไขข้อมูลสัญญาวงเงิน
    • แก้ไขข้อมูลสัญญาเบิกถอน
    • แก้ไขข้อมูลสัญญา SWAP
   • การอนุมัติสัญญา
    • การอนุมัติสัญญาเบิกถอน
    • แก้ไขสัญญาก่อนอนุมัติ
   • การอนุมัติสัญญา SWAP
    • การอนุมัติสัญญา SWAP
   • การกลับรายการสัญญาและการยกเลิกสัญญา
    • การกลับรายการสัญญาที่อนุมัติแล้ว
    • การยกเลิกสัญญา
 5. ระบบการชำระหนี้
  •  ภาพรวมการบันทึกข้อมูลการชำระหนี้
   • ขั้นตอนก่อนการชำระหนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการชำระหนี้
    • การตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหนี้จากระบบ PDM
    • การเตรียมเงินสำหรับการช้าระหนี้
   • ขั้นตอนการชำระเงินหนี้
    • กรณีชำระหนี้โดยการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai (AP)
    • กรณีชำระหนี้วิธีอื่น
   • ขั้นตอนการบันทึกผลการชำระหนี้
    • การบันทึกผลการชำระหนี้ลงในระบบ PDM
    • การผ่านรายการ
  • การตรวจสอบรายการหนี้ที่ครบกำหนด
  • การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
   • การกําหนดค่าของคู่ค้า
   • การทำรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    • การสร้างรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
    • การแสดงรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    • การแก้ไขรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
    • การลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
   • การบันทึกผลการชำระหนี้และการบันทึกบัญชี
    • การบันทึกบัญชี
    • การแสดงผลการบันทึกบัญชี
    • การยกเลิกการบันทึกบัญชี
 6. ระบบการประมวลผลรายงาน
  • การเรียกดูรายงาน
   • หมวดหมู่ของรายงาน
   • เงื่อนไขการแสดงรายงาน
    • การระบุเงื่อนไขเวลา
    • หมวดผลิตภัณฑ์และรายการ
    • หมวดกิจกรรมปัจจุบัน
    • ตัวเลือกทั่วไป
    • การกำหนดตำแหน่ง
    • ฟิลด์เพิ่มเติม
   • การจัดการ Template โครงสร้างรายงาน
    • การสร้าง Template
    • การเรียกใช้งาน Template
    • การแก้ไข Template
    • การลบ Template
   • การเรียกรายงาน
   • การจัดการข้อมูลรายงาน
    • การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอผ่านเมนู
    • การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าแบบไม่ผ่านเมนู
    • การจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลนอกระบบ PDM
 7. ระบบแผนบริหารหนี้สาธารณะ
  • แผนการบริหารนี้สาธารณะ
  • บริหารสัญญา
 8. ระบบข้อมูลหลัก
  • ระบบข้อตกลงหลัก
   • รายการข้อตกลงหลัก
   • การจัดการข้อตกลงหลัก
  • ระบบวันหยุด
   • ระบบวันหยุด
   • ระบบปฏิทินวันหยุด
   • ระบบปฏิทินหลัก
  • ระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
  • ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  •  ระบบคู่ค้า
   • คู่ค้า
   • ความสัมพันธ์ของคู่ค้ากับรหัสหน่วยงาน
  • ระบบข้อมูลหลักอื่นๆ
   • ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai
    • รหัสหน่วยงาน
    • รหัสงบประมาณ
    • ศูนย์ต้นทุน
    • ธนาคารตัวแทน
    • รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร
   • ข้อมูลภายในระบบ PDM
    • การรับภาระ
    • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
    • หน่วยงานผู้บันทึกสัญญา
    • การค้ำประกัน/กู้ต่อ/เงินยืม/ชำระหนี้แทน
    • การกำหนด
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์
    • กลุ่มหน่วยงานคู่ค้า
    • ประเภทของคู่ค้า
    • รูปแบบองค์กรตามกฎหมาย
    • รูปแบบย่อยขององค์กร
    • บทบาท
    • ฐานการคำนวณ
    • สกุลเงินของสัญญา
    • ความถี่ในการคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย
  • ระบบต้นแบบสัญญา
   • เครื่องมือทางการเงิน
    • ประเภทเงินกู้
    • เครื่องมือทางการเงิน
    • ระยะเวลาการกู้เงิน
    • การจ่ายชำระดอกเบี้ย
    • คุณลักษณะ
    • คำอธิบายเงินกู้
    • กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
 9. แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
  • ชื่อผู้ใช้ระบบหรือรหัสผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง
   • วิธีแก้ไขปัญหา
  • เข้าสู่ระบบเกินจำนวนครั้ง
   • วิธีแก้ไขปัญหา
  • ถูกระงับการใช้งาน
   • วิธีแก้ไขปัญหา
  • กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
   • วิธีแก้ไขปัญหา
  • ระบบประมวลผลผิดพลาด
   • วิธีแก้ไขปัญหา
  • กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
   • วิธีแก้ไขปัญหา
ปิดเมนู