คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนกลาง

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) – 16MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) – 16MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนกลาง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ระบบ Central Approve
  • การผ่านรายการเอกสารที่พักไว้
  • การลบเอกสารที่พักไว้
  • รายงานแสดงผลการผ่านรายการ/การลบเอกสารที่พักไว้
  • การกลับรายการเอกสาร
  • รายงานแสดงผลการกลับรายการเอกสาร
  • การกระทบยอด
  • รายงานแสดงผลการกระทบยอด
  • การ Reset กระทบยอด
 2. ระบบ Central RP
  • Bank Statement ของธนาคารแห่งประเทศไทย
   • วิธีการนําเข้า Bank Statement ของธนาคารแห่งประเทศไทย
   • วิธีการบันทึกบัญชี Bank Statement ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • การบันทึกรายการปรับปรุงนําเงินฝากธนาคารกรุงไทย
   • วิธีการบันทึกรายการปรับปรุงเงินเข้าคลัง
   • วิธีการบันทึกรายการปรับปรุงเงินเข้าคลัง ประเภทเช็คของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
   • การบันทึกรายการปรับปรุงเงินเข้าคลัง ประเภทเช็คของธนาคารอื่น เพราะหลาย
   • การบันทึกรายการปรับปรุงเงินเข้าคลัง การเรียกเก็บเงินได้ของเช็คของธนาคารอื่น
ปิดเมนู