เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมระบบ PDM โครงสร้างระบบและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ GFMIS-TR
 2. การเข้าใช้งาน
 3. ข้อมูลหลักในระบบ PDM
 4. โครงสร้างข้อมูลสัญญา
 5. การสร้างสัญญาวงเงิน
 6. การสร้างสัญญา [สัญญาเบิกถอนไม่มีดอกเบี้ย (540)
 7. สัญญาที่มีส่วนลดหรือผลตอบแทน (530)
 8. สัญญามีดอกเบี้ย (550)
 9. การอนุมัติสัญญา /การกลับรายการ / ยกเลิกสัญญา
 10. การสร้างสัญญาเบิกถอนที่มีดอกเบี้ย Float (550)
 11. การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Adjustment)
 12. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
 13. การสร้างสัญญา SWAP (620)
 14. การบันทึกบัญชี กรณีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 15. การใช้งานระบบรายงาน
 16. การทดลองใช้งานระบบ
ปิดเมนู