เอกสารประกอบคำบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมระบบ MIS
 2. Analytics Report คืออะไร, Analytics Report สามารถดูอะไรได้บ้าง
 3. Dimension และ Measure คืออะไร
 4. หน้าตาของ Analytics Report
  • List Available fields
  • Layout Panel
  • ส่วนตัวรายงาน [ตาราง/กราฟ]
  • ส่วนแทบเมนู
 5. การเพิ่ม Dimension และ Measure
 6. การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Rows กับ Columns
 7. การลด Dimension และ Measure
 8. การค้นหาและเรียงลำดับ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้
 9. การสลับ Column ของ Dimension และ Measure
 10. การ Reset Report
 11. การใช้ Filter
  • Filter คืออะไร
  • การเพิ่ม Filter ของ Dimension
  • การตั้งค่า Filter ของ Dimension ด้วย Select from a list (เลือกจากตัวเลือก)
  • การตั้งค่า Filter จากข้อมูลของ Dimension
  • การตั้งค่า Filter ข้อมูล Measure
  • การแก้ไขและลบ filter
 12. การใช้การเรียงลำดับ (Sorting)
  • การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Dimension
  • การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Measure
 13. การแสดง Grand Total (ค่ารวมทั้งหมด)
 14. การแสดง Subtotal (ค่ารวมย่อย) ของ Dimension
 15. การ Freeze ส่วนหัว ของ Column และ ส่วนของ Dimension
 16. การตั้งค่าทศนิยมของ Measure
 17. การบันทึก Analytics Report – การเปิดใช้ Analytics Report
 18. การ Export ข้อมูล
  • รูปแบบ PDF
  • รูปแบบ CSV
  • รูปแบบ Excel
 19. ตัวอย่างรายงาน
 20. แบบฝึกหัด
 21. การใช้งาน Standard Report
 22. การใช้งาน Dashboard
ปิดเมนู