เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมของระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
 2. ข้อมูลหลักสินทรัพย์
  • การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
  • การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท02)
  • การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
  • การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท02)
  • การแสดง/ค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)
  • การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)
  • การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท02)
  • การแสดง/ค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)
 3. การได้มาของสินทรัพย์
  • ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)
  • การบันทึกสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ – การกำหนดกฎกระจายการโอน (สท14)
  • การบันทึกสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ – การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (สท15)
  • การบันทึกสินทรัพย์รับบริจาค (สท16)
  • การบันทึกโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน (สท17)
  • การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)
 4. การกลับรายการสินทรัพย์
  • กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)
  • กลับรายการการช าระบัญชี AuC (สท20)
  • รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)
 5. รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร
  • รายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ NFA_002
  • รายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการ NFA_003
  • รายงานบันทึกรับสินทรัพย์ NFA_004
  • รายงานการโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน (เฉพาะได้มาในปีปัจจุบัน/ปีก่อน) NFA_006
  • รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รวมการขาย/ไม่รวมการขาย NFA_008
  • รายงานสินทรัพย์คงเหลือ NFA_011
  • รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการ NFA_012
ปิดเมนู