เอกสารประกอบคำบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การรับและนำส่งรายได้
  • การรับเงินรายได้แผ่นดิน ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : RA)
  • การรับเงินฝากคลัง ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : RB)
  • การรับเงินรำยได้แผ่นดิน แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : RC)
  • การรับเงินฝากคลัง แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : RD
  • การนำส่งรายได้แผ่นดิน ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : R1)
  • การนำส่งเงินฝำกคลัง ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : R2)
  • การนำส่งรายได้แผ่นดิน แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : R3)
  • การนำส่งเงินฝากคลัง แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : R4)
  • การอนุมัติเอกสารนำส่ง (อม03)
 2. การค้นหาเอกสาร
 3. การกลับรายการ
 4. การเรียกรายงาน
  • รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002
  • รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน NRP_REV_003
  • รายงานนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
  • รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
ปิดเมนู