เอกสารประกอบคำบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
 3. การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเลขที่เอกสาร
  • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเงื่อนไขอื่น
  • การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01)
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.04)
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ (สลาย PO)
 4. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การยกเลิก การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การค้นหา เอกสารตรวจรับ
 5. รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS01
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน NPO_BS04
  • รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ ตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
  • รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
  • รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
  • รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน / สัปดาห์ / เดือน NPO_GR
ปิดเมนู