เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บช01
  • JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
  • JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
  • RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
  • PP การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
  • N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็น เงินรายได้แผ่นดิน
  • JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
 2. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย บช02
  • SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 3. บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ บช03
  • N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็น เงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
  • SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
  • RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
  • RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
  • RK โอนขายบิลภายในกรม-โอนหนี้สิน
  • RL โอนขายบิลข้ามกรม-โอนหนี้สิน บช.04
 4. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ
 5. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ปิดเมนู