เอกสารประกอบคำบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
 2. การเบิกเงิน
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO / เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ11)
  • การเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน / เงินงบประมาณ (ขบ02)
  • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน /ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ขบ02)
  • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน /ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ขบ02)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO / เงินงบประมาณ (ขบ02)
  • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก/เงินงบประมาณ (ขบ02)
  • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน /เงินงบประมาณ (ขบ02)
  • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน /เงินงบประมาณ (ขบ02)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO / เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ02)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่าน PO / เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ02)
  • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ขบ02)
  • การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผ้ขายไม่ผ่าน PO / เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)
  • การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่ บุคคลภายนอก / เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)
  • การเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน/ เงินนอกงบประมาณ (ขบ03)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินทดรองราชการ (ขบ03)
  • การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม01)
  • การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม02)
  • การบันทึกรายการขอจ่ายชําระเงิน (ขจ05)
 3. รายงานระบบเบิกจ่าย
 4. การเบิกเกินส่งคืน ผ่าน GFMIS Web Online
  • การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ
  • การส่งคืนฝากคลัง (การเบิกเกินส่งคืน – เงินนอกงบประมาณ)

ปิดเมนู