เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. โครงสร้างรหัสในระบบงบประมาณ
  • รหัสหน่วยงาน
  • รหัสแหล่งของเงิน
  • รหัสงบประมาณ
  • รายการผูกพันงบประมาณ
  • รหัสกิจกรรมหลัก
  • รหัสกิจกรรมย่อย
  • รหัสหน่วยรับงบประมาณ
  • รายงานงบประมาณ
 2. รายงานระบบบริหารงบประมาณ
  • รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46
  • รายงานสถานะการเบิกจ่ายระดับกองตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA47
  • รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA48
  • รายงานสถานการณ์เบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49
  • รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55
 3. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
  • การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง01
  • การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (LIST) สง02
  • การยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (LIST Cancel) สง03
  • รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60
  • รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ-มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX
ปิดเมนู