เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 20 ธ.ค. 64

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 20 ธ.ค. 64 ได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

1. เอกสารประกอบการบรรยายภาพรวมระบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง (4.8 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
2. เอกสารประกอบการบรรยายการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง (19 MB) คลิกเพื่อ Download PDF

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

1. เอกสารประกอบการบรรยายภาพรวมระบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง (4.8 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
2. เอกสารประกอบการบรรยายการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง (19 MB) คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู