คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) – 56MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) – 56MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. ภาพรวมระบบรับและนำส่งรายได้
 3. การบันทึกรายการรับรายได้
  • การบันทึกรายการนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น
  • การบันทึกรายการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น
 4. การบันทึกรายการส่งรายได้
  • การบันทึกรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
   • การบันทึกรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น
  • การบันทึกรายการนำส่งเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
   • การบันทึกรายการนำส่งเงินเงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการนำส่งเงินเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น
 5. การอนุมัติรายการนําส่งแทนหน่วยงานอื่น
 6. การบันทึกรายการนำส่งเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
  • การบันทึกรายการนําส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านบัญชีเงินฝากธปท. (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
  • การนําส่งเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านบัญชีเงินฝากธปท. (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
 7. การอนุมัติรายการนําส่งผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
 8. การบันทึกรายการนําส่งเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
 9. การบันทึกรายการเงินทุนสํารองจ่ายคงเหลือ
  • การบันทึกการรับคืนเงินทุนสํารองจ่ายคงเหลือ
  • การบันทึกรายการนําส่งเงินทุนสํารองจ่ายคงเหลือ
 10. การค้นหาเอกสาร
 11. การกลับรายการเอกสาร
 12. การเรียกรายงานระบบรับและนำส่งรายได้
  • รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ – สำหรับส่วนราชการ
   • รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง / นำส่งคลัง NRP_RPT001
   • รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง / นำส่งคลังแทนกัน NRP_RPT002
   • รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย) NRP_RPT003
   • รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง NRP_RPT005
   • รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่งและถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ NRP_R02
   • รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R06
   • รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R07
   • รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามรหัสรายได้ NRP_R08
   • รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002
   • รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน NRP_REV_003
   • รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
  • รายงานถอนคืนรายได้ – สำหรับส่วนราชการ
   • รายงานถอนคืนรายได้ NRP_R01
  • รายงานบริหารและจัดการเงินคงคลัง
   • รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
  • รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
   • รายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส.01)
   • รายงานการรับเงินแทนกัน (นส.03)
   • รายงานการนำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส.02-1)
   • รายงานการนำส่งเงินแบบพักรายการ (นส.02-2)
ปิดเมนู