คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) – 373M

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) – 373MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. ภาพรวม
 3. ข้อมูลหลัก
  • การสร้าง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อธนาคารย่อย (Bank Book)
 4. การบันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
  • การบันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
   • การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
   • การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด บช01-2
  • การบันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
   • การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
   • การปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด บช01-2
  • การบันทึกรายการนาฝากเงินและถอนเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการนําเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการถอนเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
  • การบันทึกรายการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
   • การบันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์
  • การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
  • การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
  • การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ/ค้างจ่าย
  • การบันทึกรายการจ่ายตรงเงินกู้
  • การบันทึกรายการโอนสินทรัพย์ Interface
   • การบันทึกโอนสินทรัพย์ Interface ภายในกรม
   • การบันทึกโอนสินทรัพย์ interface ข้ามกรม
  • การบันทึกรายการโอนวัสดุคงคลัง
 5. การบันทึกรายการโอนขายบิล
  • การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม -โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
  • การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม -โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
  • การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม -โอนหนี้สิน
  • การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม -โอนหนี้สิน
  • การบันทึกโอนขายบิลเงินฝากคลังจากทุนหมุนเวียนให้ส่วนราชการ
  • การบันทึกโอนขายบิลเงินฝากคลังจากส่วนราชการให้ทุนหมุนเวียน (ไม่ทราบประเภทเงิน)
  • การบันทึกโอนขายบิลเงินฝากคลังจากส่วนราชการให้ทุนหมุนเวียน (ประเภทรายได้)
 6. การบันทึกเบิกหักผลักส่ง
  • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
  • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
  • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดิน
  • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินข้ามปี
  • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินปีก่อน
  • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง (สถานศึกษา)
  • การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง
  • การบันทึกเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณชดใช้เงินคงคลัง
 7. การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
  • การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย และบันทึกรายการปรับปรุงเงินฝากคลัง
  • การบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน
  • บันทึกรายการผลักส่งไม่รับตัวเงิน
 8. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง
  • การบันทึกปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง
  • การบันทึกรายการปรับปรุงหมวดพัสดุที่ผิด
 9. การบันทึกรายการรับย้ายจ่ายย้าย
  • การบันทึกรายการจ่ายย้ายเงินคงคลัง
  • การบันทึกรายการรับย้ายเงินคงคลัง
  • การบันทึกรายการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เงินคงคลัง
  • การบันทึกรายการเปลี่ยนสภาพจากเหรียญกษาปณ์เงินฝากเป็นเงินคงคลัง
  • การบันทึกรายการโอนเงินให้ลูกค้ารายใหญ่
 10. การบันทึกรายการเงินทดรองราชการ
  • การบันทึกแบ่งสรรเงินทดรองราชการ – ภายในกรม/ข้ามกรม
  • การบันทึกตั้งยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการ
  • การบันทึกรายการลดยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการ
  • การบันทึกรายการปรับปรุง เพิ่ม/ลด เงินทดรองจ่าย และรับจากโครงการเงินกู้
 11. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีบัตรภาษี
  • บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีบัตรภาษี
  • บันทึกรายการประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการออกบัตรภาษี
 12. การนำเข้างบทดลอง
  • การนำเข้างบทดลอง – หน่วยงานอิสระและองค์กรมหาชน
  • การนำเข้างบทดลอง – หน่วยงานต่างประเทศ
  • การนำเข้างบทดลอง – โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
  • การนำเข้างบทดลอง – เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
 13. การบันทึกรายการโอนข้อมูลบัญชี กรณีปิดหน่วยเบิกจ่าย
  • การบันทึกรายการโอนข้อมูลบัญชีภายในกรม กรณีปิดหน่วยเบิกจ่าย
  • การบันทึกรายการโอนข้อมูลบัญชีข้ามกรม กรณีปิดหน่วยเบิกจ่าย
 14. การบันทึกรายการเอกสารยกยอด
 15. รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
  • รายงานข้อมูลหลัก
   • ผังบัญชี NGL_COA
   • รายชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง NGL_LST001
   • รายชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ NGL_LST002
   • รายชื่อบัญชีย่อยตามวัตถุประสงค์ NGL_LST003
   • รายงานแสดงชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแยกตามรหัสหน่วยงาน NGL_LST004
   • รายชื่อเงินทุนหมุนเวียน NGL_LST005
  • รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี
   • รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่ายการค้นหาเอกสารและการกลับรายการเอกสาร NGL_DISPLAY
   • รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY
   • รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L
   • รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (เอกสารพัก) NFI_DISPLAY_P
   • การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N
   • รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004
   • รายงานแสดงเลขที่ระหว่างบริษัท NFI_RPT005
   • รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี NFI_RPT006
   • NFI_GET_DATA
   • ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป NGLF_08
   • รายงานท้ายแบบฟอร์มทุกระบบ (FI-ทุกระบบ) NFI_DOC_ALL
  • รายงานงบทดลอง
   • รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT
   • รายงานงบทดลอง รหัสหน่วยงาน NGL_TB_CC
   • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน NGL_TB_PMT_Group
   • งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย (หน่วยที่ต้องส่ง Excel Loader เงินนอกนอก)NGL_TB_PMT_Load
  • รายงานงบจังหวัด
   • รายงานผลกระทบยอดเงินฝากคลัง กรณีจ่ายตรง NFI_LG_AMOUNT
   • รายงานผลกระทบยอดเงินฝากคลัง กรณีจ่ายผ่าน NFI_LG_AMOUNT_PASS
   • รายงานงบทดลองสาหรับหน่วยเบิกจ่าย NFI_LG_TB
   • รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณ(เทียบ 2 กลุ่ม) NFI_LG_WTH_2GR
   • รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณ(เทียบ 3 กลุ่ม) NFI_LG_WTH_3GR
  • รายงานสาหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
   • รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ(ที่ 99999) NGL_RPT501
   • รายละเอียดเอกสารค้างรับจากส่วนกลาง NGL_RPT502
   • รายงานสรุปเปรียบเทียบยอดค้างรับ ค้างจ่าย NGL_RPT503
  • รายงานบัญชีผิดดุล
   • รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_RPT0029
   • รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับจังหวัด NFI_RPT0030
   • รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม NGL_RPT0031
  • รายงานเงินฝากคลัง
   • รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013
   • รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นาส่ง NFI_RPT014
   • รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝาก สรก. NFI_RPT016
   • รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก NFI_RPT018
   • รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝากหรือหน่วยงาน NFI_RPT071
   • รายงานเงินฝากคลัง ตามประเภทเงินฝาก สรก. NGL_RPT072
  • รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
   • รายงานแสดงเงินฝากกระทรวงการคลัง NGL_0501
   • รายงานแสดงเงินนอกฝากคลัง NGL_605
   • รายงานเงินฝากคลังแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินฝาก NGL_606
   • รายงานเงินฝากคลังแสดงยอดเงินคงเหลือรายประเภทเงินฝาก NGL_607
   • รายงานเงินฝากคลังแสดงการรับ-จ่ายรายประเภทเงินฝาก NGL_608
   • รายงานเงินฝากคลังแสดงการรับ-จ่ายรายเดือน NGL_609
   • รายงานเงินฝากคลังแสดงการรับ-จ่ายเงินตามประเภทเงินฝากและหน่วยงาน NGL_610
   • รายงานเงินฝากคลังแสดงบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว NGL_611
   • รายงานวงเงินของเงินฝากคลัง NGL_612
   • การนาข้อมูลรายรับ-จ่าย และเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง NGL_614
   • รายงานรหัสบัญชีเงินฝากคลัง NGL_RPT015
   • รายงานเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง NFI_LG_14
  • รายงานการรับย้ายจ่ายย้าย
   • รายงานการรับย้ายจ่ายย้าย เงินสด ณ สานักงานคลัง NGL_R03108
   • รายงานการรับย้ายจ่ายย้าย เงินสด ณ กรมธนารักษ์ NGL_R03111
  • รายงานเงินทดรองราชการ
   • รายงานแสดงการควบคุมวงเงินทดรองราชการ NGL_R01
   • รายงานแสดงเอกสารการตั้งลูกหนี้เงินทดรอง NGL_R04
   • รายงานแสดงเงินทดรองคงเหลือ NGL_R05
   • รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรอง NGL_R06
   • รายงานตรวจสอบการตั้งยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการ NGL_R07
   • รายงานตรวจสอบการลดยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการ NGL_R08
   • รายงานสรุปเปรียบเทียบลูกหนี้เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการรับจากคลัง NGL_R09
   • รายงานรายละเอียดเปรียบเทียบลูกหนี้เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการรับจากคลังNGL_R10
   • รายงานขอเบิกเงินทดรองภัยพิบัติ NGL_R11
   • รายงานแสดงข้อมูลหลักด้าน-รายการ NGL_R12
   • รายงานแสดงความสัมพันธ์วงเงินทดรองราชการใหญ่และย่อยผู้ประสบภัยพิบัติ NGL_R13
   • รายงานเงินทดรองราชการคงเหลือ NGL_R14
   • Gen File เลขที่วงเงินทดรองราชการ NGL_R15
   • Gen File ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ NGL_R16
   • Gen File PM เงินทดรองราชการ NGL_R17
   • Gen File PY เงินทดรองราชการ NGL_R18
   • รายงานแสดงยอดคงเหลือเงินทดรองโครงการเงินกู้รายวัน NGL_RPT91
  • รายงานบัญชีทั่วไป
   • รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001
   • รายงานบัญชีย่อยต่างๆ NGL_RPT003
   • รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจาวัน NGL_RPT007
   • รายงานสมุดเงินสดรับประจาวัน NGL_RPT008
   • รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สาหรับเอกสารที่พักไว้) NGL_RPT011
   • รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ NFI_RPT0040
   • รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ NGL_R02
   • รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจาวัน NFI_CASHBAL
   • รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนาส่ง NGL_SQR04
   • รายงานผลการโอนเบิกจ่ายงบพลาง NGL_RS0913
   • รายงานแสดงการเบิกจ่ายหน่วยงานภายใต้สังกัดในต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศNGL_MONTH_EX2
  • รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
   • งบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย NGL_RPT800
   • งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดาเนินงาน NGL_RPT801
   • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน NGL_RPT802     
  • รายงานจัดทางบการเงินรวม
   • รายงานข้อมูลเพื่อจัดทางบการเงินรวม NGL_FILE_DATA
   • รายงานข้อมูลจัดทางบการเงินรวมที่มี trading partner NGL_GEN_FILE_TDPAR
   • ตาราง Mapping GL กับ ITEM NGL_MAP_GL_VS_ITEM
   • ตาราง Maintain ITEM กับ BP Code NGL_MAINTAIN_ITEM
   • รายงานแสดงข้อมูลเพื่อจัดทางบการเงินรวม สาหรับกรม กระทรวง NGL_CONSO_MINISTRY
ปิดเมนู