คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย (AP) – 116MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย (AP) – 116MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. ภาพรวมการบันทึกรายการขอเบิกผ่านระบบ New GFMIS Thai
 3. การบันทึกรายการขอเบิกผ่านระบบ New GFMIS Thai
  • การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
  • การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
  • การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก
  • การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
  • การขอเบิกเงินสำหรับโครงการเงินกู้
  • การขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
  • การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม
  • การขอเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
  • การขอเบิกเงินทดรองราชการ
  • การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
  • การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
  • การเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
  • การขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
  • การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ กรณีการส่งมอบไม่แน่นอน
  • การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ กรณีการส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
  • การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน
  • การบันทึกใบลดหนี้อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้
  • การบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ
  • การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)
  • การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) (L1)
  • การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) (L4)
 4. การอนุมัติรายการขอเบิกเงิน
 5. การค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน
 6. การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน
 7. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน
  • การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน กรณีเงินงบประมาณ
  • การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
  • การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน กรณีเงินบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรง
  • การบันทึกรายการส่งคืนฝากคลัง
  • การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน สำหรับโครงการเงินกู้
  • การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ
 8. รายงานในระบบ New GFMIS Thai
  • รายงานระบบเบิกจ่ายสำหรับส่วนราชการ
   • รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน : NAP_RPT503
   • รายงานติดตามสถานะขอเบิก : NAP_S80000034
   • รายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน : NAP_RPTW01
   • รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 : NAP_RPT407_0A
   • รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2 : NAP_RPT407_AB
   • รายการรออนุมัติขอเบิก ของส่วนราชการ : NAP_RPT401
   • รายการรออนุมัติสั่งจ่าย ของส่วนราชการ : NAP_RPT402
   • รายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน : NAP_RPTW06
   • รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน : NAP_S80000033
   • รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) : NAP_S80000035
   • รายงานแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ กรณีจ่ายตรงผู้ขาย : NAP_WTLIST
   • โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ กรณีจ่ายตรง : NAP_WTTAX_CERT
  • รายงานระบบเบิกจ่ายสำหรับกรมบัญชีกลาง
   • รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด
   • รายงานการจ่ายเงินคงคลังที่ 2 : NAP_RPT097
   • รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน : NAP_RPT091
ปิดเมนู