คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) – 75MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) – 75MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. ภาพรวมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ New GFMIS
 3. ข้อมูลหลักผู้ขาย
  • การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
  • การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
  • การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย
  • การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)
 4. การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ
   • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
   • การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
   • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณ
 5. การตรวจรับ/การยกเลิกตรวจรับงาน
  • การบันทึกตรวจรับงาน
  • การยกเลิกการตรวจรับงาน
  • การค้นหาตรวจรับพัสดุ
 6. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีที่เป็นทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
 7. กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) (รอบมีนาคม)
  • การยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) (รอบมีนาคม)
  • การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (Confirm) (รอบมีนาคม)
  • การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List) (รอบกันยายน)
  • การยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (List Cancel) (รอบกันยายน)
  • การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอขยายเบิกจ่าย-กันเหลื่อมปี (Confirm) (รอบกันยายน)
  • การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (การคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000)
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่คัดเลือกผิดพลาด (การยกเลิกคัดเลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช่บุคคลธรรมดา < 100,000)
 8. การเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานท้ายฟอร์ม
   • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
   • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • รายงานตรวจรับพัสดุ
   • รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
   • รายงานเอกสารวัสดุ
   • รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง
   • รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย
   • รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ
   • รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
   • รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี
   • รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ
   • รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปีรายงานใบสั่งซื้อ
   • รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ

ปิดเมนู