คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) – 47MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) – 47MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. ภาพรวมการบันทึกรายการระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
  • ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงาน
 3. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
  • การสร้างสินทรัพย์หลัก (สท.01)
  • การสร้างสินทรัพย์ย่อย (สท.11)
  • การค้นหาหมวดสินทรัพย์
  • การค้นหาหน่วยนับ
 4. การค้นหาข้อมูลหลักของสินทรัพย์ (สท.03)
  • การค้นหาสินทรัพย์หลัก
  • การค้นหาสินทรัพย์ย่อย
 5. การแก้ไขข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท.02)
  • การแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์หลัก
  • การแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ย่อย
 6. การบล็อค/ปลดบล็อคสินทรัพย์ (สท.25)
  • การบล็อคสินทรัพย์หลักหรือสินทรัพย์ย่อย
  • การปลดบล็อคสินทรัพย์หลักหรือสินทรัพย์ย่อย
 7. การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)
  • การบันทึกผ่านรายการตัวยการหักล้าง (สร้างเอกสาร)
   • การหักล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน
   • การหักล้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
   • การหักล้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์รายตัวและบางส่วนเป็นค่าใช้จ่าย
   • การผ่านรายการด้วยการหักล้าง
  • การค้นหาเอกสาร
 8. การกำหนดกฎกระจายการโอน (สท.14)
 9. การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (สท.15)
  • การบันทึกชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 10. การบันทึกสินทรัพย์รับบริจาค (สท.16)
  • การบันทึกรับสินทรัพย์บริจาค (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 11. การบันทึกรับสินทรัพย์จากการโอนภายในหน่วยงาน (สท.17)
  • การบันทึกรับสินทรัพย์จากการโอนภายในหน่วยงาน (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 12. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท.18)
  • การบันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 13. การบันทึกรับสินทรัพย์จากการสำรวจพบ (สท.23).
  • การบันทึกรับสินทรัพย์จากการสำรวจพบ (สร้างเอกสาร)..
  • การค้นหาเอกสาร
 14. เปลี่ยนแปลงเอกสารสินทรัพย์ (สท.24)
 15. การปรับมูลค่าสินทรัพย์ (สท.26)
  • การบันทึกปรับมูลค่าสินทรัพย์ (สร้างเอกสาร)
  • การค้นหาเอกสาร
 16. การกลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท.19)
 17. การกลับรายการของการชำระบัญชี AUC (สท.20)
 18. รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท.21)
 19. การประมวลผลค่าเสื่อมราคา (สท.22)
 20. การเรียกรายงานระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
  • รายงานสินทรัพย์รายตัว (สท.12) NFA_001
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ NFA_002
  • รายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการ NFA_003
  • รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ NFA_004
  • รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ระหว่างทำ (AUC) NFA_005
  • รายงานการโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน NFA_006
  • รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน NFA_007
  • รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ NFA_008
  • รายงานแสดงเอกสารสินทรัพย์ NFA_009
  • รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุน NFA_010
  • รายงานสินทรัพย์คงเหลือ NFA_011
  • รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการ NFA_012
  • รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด NFA_013
  • รายงานตรวจสอบการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ NFA_014
  • รายงานยกยอดสินทรัพย์ถาวร NFA_015
ปิดเมนู