คู่มือปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) – 19.7MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) – 19.7MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
  • วัตถุประสงค์ของ Analytics Report
 2. สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ MIS
 3. ขั้นตอนการเข้าเว็บไซด์เพื่อเข้าสู่ Analytics Report
 4. สัญลักษณ์หน้าจอ Analytics Report
 5. หน้าจอของ Analytics Report
 6. ประเภทของข้อมูลที่แสดงในรายงาน
  • Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือก
  • Dimension และ Measure ในส่วน Layout
  • Dimension และ Measure ในส่วนของรายงาน
 7. วิธีใช้งาน Analytics Report
  • การจัดการข้อมูล
   • วิธีการเพิ่มและลด Dimension
    • การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Rows
    • การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Columns
    • การเพิ่ม Dimension ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันจากการกด Also Show
    • การลด Dimension
   • วิธีการเพิ่มและลด Measure
    • การเพิ่ม Measure
    • การลด Measure
   • การสลับคอลัมน์ของ Dimension
    • การสลับคอลัมน์ของ Dimension ภายในส่วนของ Rows หรือ Columns
    • การสลับคอลัมน์ของ Dimension ระหว่างส่วนของ Rows กับ Columns
   • การสลับคอลัมน์ของ Measure
   • การค้นหา Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้
   • การเรียงลำดับ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้
  • การใช้งานส่วน Menu
   • การบันทึก Analytics Report (บันทึก & บันทึกเป็น)
   • การเปิดใช้ Analytics Report
   • การ Undo และ การ Redo
   • การซ่อนส่วนต่าง ๆ ของ Analytics Report
   • การระงับการโหลดข้อมูล (Disable Auto Refresh)
   • การ Reset Report
  • Filter หรือ การกรองข้อมูล
   • การเพิ่มและลบ Filter ของ Dimension
   • การตั้งค่า Filter ของ Dimension
    • การตั้งค่า Filter ด้วย Select from a list (เลือกจากตัวเลือก)
    • การตั้งค่า Filter ด้วย Match a specific string (เลือกจากการระบุชื่อ)
    • การตั้งค่า Filter จากข้อมูลของ Dimension
   • การตั้งค่า Filter ของ Dimension ที่เกี่ยวข้องกับปีงบประมาณ
    • การเปลี่ยนปีงบประมาณ
    • การเพิ่ม ลดจำนวนปีงบประมาณ
    • การตั้งค่าให้รายงานแสดงผลแยกรายปีงบประมาณ
   • การเพิ่ม ลบ Filter ของ Measure
   • การตั้งค่า Filter ของ Measure
    • การตั้งค่า Filter แบบ Greater/Less Than, Equal To, etc…
    • การตั้งค่า Filter แบบ Top 10, etc
  • การตั้งค่าแสดงผลในส่วนของรายงาน
   • การแสดง Grand Total
    • การแสดง Grand Total ของแต่ละแถว
    • การแสดง Grand Total ของแต่ละคอลัมน์
    • การแสดง Grand Total ของข้อมูลทั้งหมดใน Dimension แม้มีการตั้งเงื่อนไขอยู่
    • การเลือกตำแหน่งแถวหรือคอลัมน์ที่แสดง Grand Total
   • การแสดง Subtotal
    • การแสดง Subtotal ของ Dimension
    • การแสดง Subtotal ของ Measure
   • การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูลในส่วนของรายงาน
    • การเรียงลำดับข้อมูลในส่วนของรายงานของ Dimension
    • การเรียงลำดับข้อมูลในส่วนของรายงานของ Measure
   • การตั้งค่าทศนิยม ของ Measure
   • การปรับหน่วยที่แสดงใน Measure
   • การ Freeze ส่วนหัว ของ Column และ ส่วนของ Dimension
   • การย่อหรือขยายขนาดคอลัมน์ของ Dimension และ Measure
   • การเน้นค่าของ Measure ด้วย Conditional Formatting
    • การเน้นค่าของ Measure ด้วย Color Scale
    • การเน้นค่าของ Measure ด้วย Data Bar
    • การเน้นค่าของ Measure ด้วย TrendArrow
  • การ Export ข้อมูล (PDF Excel, CSV)
   • การ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF
   • การ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ CSV
   • การ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel Worksheet
  • การเข้าถึงและการลบรายงานที่บันทึกไว้ผ่านหน้า My Analytics Report
ปิดเมนู