คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบงบประมาณ (FM) – 44MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบงบประมาณ (FM) – 44MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. บทนำ
 2. ภาพรวม
 3. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  • การสร้างเอกสารสำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน สง01
  • การสร้างเอกสารสำรองเงิน เงินปีก่อนหน้า สง05
  • การคัดเลือก (List) เอกสารสำรองเงิน สง02
  • การยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) เอกสารสำรองเงิน สง03
  • การยืนยัน (Confirm) เอกสารสำรองเงิน อพ01
 4. การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีปัจจุบัน อง01
  • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีก่อนหน้า อง02
  • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน อง03
  • Mass Upload โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อง04
 5. งบประมาณเบิกแทนกัน
  • จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน บท.01
  • จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า บท.02
  • จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้ บท.03
  • คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) บท.04
  • ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) อบ.01
  • รับรายการเบิกแทนกัน (Accept Request) อบ.02
  • ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) อบ.03
  • รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Accept Return Request) อบ.04
 6. รายงาน Online
  • รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46
  • รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ระดับกอง) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA47
  • รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA48
  • รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49
  • รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NEMA55
  • รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม NFMA58
  • รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย NEMA59
  • รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01
  • รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60
  • รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ – มีข้อมูลสัญญา NFMA6OCX
 7. รายงานตามช่วงเวลา
  • รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMFO1D
  • รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
  • รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C
  • รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C
  • รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C
  • รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C
  • รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C
 8. ข้อมูลหลัก
  • ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ ขงป.01
ปิดเมนู