การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 14 ธ.ค. 64

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 14 ธ.ค. 64 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 1
  • ภาพรวมข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ PO
  • การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
   • การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)
   • การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)
   • การการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีไม่พบผู้ขายในระบบ)
  • การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
  • การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย
  • การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)
 2. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 2
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
  • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเลขที่เอกสาร
  • การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ (สลาย PO)
  • ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 3. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 3
  • การค้นหาเอกสารตรวจรับ
   • การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)
   • การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเงื่อนไขอื่น)
  • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
   • กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 30 กันยายน
   • กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 31 มีนาคม
   • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01) (List)
   • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02) (List Cancel)
   • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03) (Confirm)
  • รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
   • รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR
   • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
   • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
   • รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
   • รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
   • รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
   • รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
   • รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE
 4. การบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP)
  • การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : RA)
  • วิธีการ Download Pay-in Slip
  • การนำส่งรายได้แผ่นดิน ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : R1)
  • การเรียกรายงาน
   • รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_ 002
   • รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัดNRP_STATEMENT
 5. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 1
  • ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
   • การเบิกจ่ายเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
   • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อุดหนุนทั่วไป)
   • การเบิกจ่ายเงินฝากกระทรวงการคลัง (1X556)
  • การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า (ขบ.01)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ประเภทส่งมอบแน่นอน) (ขบ01)
 6. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 2
  • การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน) (ขบ11)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ขบ02)
  • การบันทึกรายการขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ08)
 7. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 3
  • การบันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิก (อม01)
  • การบันทึกอนุมัติรายการเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม02)
  • การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05)
  • การค้นหารายการเอกสารขอเบิก
  • รายงานระบบเบิกจ่าย
   • รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503
   • รายงานติดตามสถานะขอเบิก NAP_S80000034
   • รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน NAP_RPTW01
  • การกลับรายการเอกสารขอเบิก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 14 ธ.ค. 64 แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 1

2. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 2่

3. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 3

4. การบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP)

5. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 1

6. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 2

7. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 3

ปิดเมนู