การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 13 ธ.ค. 2564

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 13 ธ.ค. 2564 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ประธานเปิดการอบรม
 2. ภาพรวมระบบ New GFMIS Thai
  • โครงสร้างรหัสหน่วยงานของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
  • การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบ New GFMIS Thai
  • แจ้งกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai
  • การเตรียมความพร้อม สำหรับระบบ New GFMIS Thai
  • ดาวน์โหลดคู่มือ และโปรแกรม
  • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Google Chrome
  • ขั้นตอนการติดตั้งโหรแกรม Chrom Token Signing
  • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Driver Token Key
  • การทดสอบ Token Key (Test Token)
  • การทดสอบระบบเครือข่าย (Test Link)
  • การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
  • การเข้าใช้งานระบบทดสอบ New GFMIS Thai (Sandbox) เพิ่มเติม
  • ช่องทางติดต่อ สอบถาม และแจ้งปัญหา
  • Website New GFMIS Thai
 3. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 1
  • โครงสร้างรหัสในระบบงบประมาณ
   • รหัสแหล่งของเงิน
   • รหัสงบประมาณ
   • รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
   • รหัสหน่วยรับงบประมาณ
   • รหัสกิจกรรมหลัก
   • รหัสกิจกรรมย่อย
   • รหัสพื้นที่
   • รหัสหน่วยงาน
 4. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 2
  • รายงานระบบงบประมาณ
   • NFMA55
 5. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 3
  • รายงานระบบบริหารงบประมาณ (FM)
   • NFMA46
  • การสำรองเงิน
   • สง01 สำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน (สร้าง)
   • สง01 สำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน (แก้ไข)
   • สง01 สำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน (ยกเลิก)
   • สง02 รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (List)
   • อพ01 อนุมัติการขอกัน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
  • รายงานการสำรองเงิน
   • NFMA60
   • NFMA60CX
 6. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 4
  • การสำรองเงิน
   • สง03 ยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ListCancel)
  • สง05 สำรองเงิน เงินปีก่อนหน้า
  • สง06 แบบฟอร์มเอกสารสำรองเงิน
  • โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   • อง03 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน (อง.03)
  • รายงานโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   • NFMBB_TRN_RT01

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 13 ธ.ค. 2564 แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. ประธานเปิดการอบรม

2. ภาพรวมระบบ New GFMIS Thai

3. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 1

4. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 2

5. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 3

6. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ส่วนที่ 4

ปิดเมนู