การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 1
  • ภาพรวมระบบ MIS
  • Analytics Report คืออะไร, Analytics Report สามารถดูอะไรได้บ้าง
  • Dimension และ Measure คืออะไร
  • หน้าตาของ Analytics Report
   • List Available fields
   • Layout Panel
   • ส่วนตัวรายงาน [ตาราง/กราฟ]
   • ส่วนแทบเมนู
  • การเพิ่ม Dimension และ Measure
  • การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Rows กับ Columns
  • การลด Dimension และ Measure
  • การค้นหาและเรียงลำดับ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้
  • การสลับ Column ของ Dimension และ Measure
  • การ Reset Report
  • การใช้ Filter
   • Filter คืออะไร
   • การเพิ่ม Filter ของ Dimension
   • การตั้งค่า Filter ของ Dimension ด้วย Select from a list (เลือกจากตัวเลือก)
   • การตั้งค่า Filter จากข้อมูลของ Dimension
   • การตั้งค่า Filter ข้อมูล Measure
   • การแก้ไขและลบ filter
  • การใช้การเรียงลำดับ (Sorting)
   • การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Dimension
   • การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Measure
 2. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 2
  • การแสดง Grand Total (ค่ารวมทั้งหมด)
  • การแสดง Subtotal (ค่ารวมย่อย) ของ Dimension
  • การ Freeze ส่วนหัว ของ Column และ ส่วนของ Dimension
  • การตั้งค่าทศนิยมของ Measure
  • การบันทึก Analytics Report – การเปิดใช้ Analytics Report
  • การ Export ข้อมูล
   • รูปแบบ PDF
   • รูปแบบ CSV
   • รูปแบบ Excel
 3. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 3
  • ตัวอย่างรายงาน
  • แบบฝึกหัด 1
 4. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 4
  • แบบฝึกหัด 2
  • การใช้งาน Standard Report
  • การใช้งาน Dashboard

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการ แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 1

2. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 2

3. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 3

4. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 4

ปิดเมนู