ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. และเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จึงเห็นควรจัดการประชุมโดยผ่านช่องทาง Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ผ่าน Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการขึ้นระบบ New GFMIS Thai และการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

กรมบัญชีกลางเห็นว่า การประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai เข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว ผ่าน Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ผ่าน Facebook Live ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


กําหนดการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.

ประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ผ่าน Facebook Live

09.30 – 09.45 น.  พิธีเปิดการประชุมโดยที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย) 

09.45 – 12.00 น.  แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปิดเมนู