ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NewGFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ขึ้น โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากปรากฏว่าในการทดสอบปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai มีระบบงานบางส่วนที่กระบวนการทำงานยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเงินการคลังของหน่วยงานผู้เบิกต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการเงิน การคลังของหน่วยงานผู้เบิกภายใต้ระบบ New GFMIS Thai เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนการเริ่ม ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ออกไปก่อน โดยเมื่อระบบงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์เพียงพอแล้ว จะได้แจ้งกำหนดวันในการเริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ปิดเมนู