แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของทุกหน่วยงานในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้น ระบบ New GFMIS Thai จึงเห็นควรแจ้งแนวทางการขึ้นระบบฯ ให้หน่วยงานทราบ และดำเนินการ ดังนี้ 

 1. การขึ้นระบบ New GFMIS Thai จําเป็นต้องดำเนินการปิดระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อยกยอดข้อมูล (Data Conversion) ของหน่วยงานจากระบบ GFMIS ไปยังระบบ New GFMIS Thai จึงขอให้หน่วยงาน ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานในระบบ GFMIS ดังนี้ 
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order: PO) 

(1) ดำเนินการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 

(2) ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้างแหล่งเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่แหล่งเงินปี 2564 และ 2565 กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะดำเนินการต่อในระบบ New GFMIS Thai ขอให้แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นระบบ New GFMIS Thai 

(3) ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง ต้องมีสถานะใช้งานได้ (ไม่ถูก Block) และปรากฏเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลขึ้นระบบ New GFMIS Thai ได้ 

 • ระบบเบิกจ่าย (Account Payable: AP) 

(1) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกคงค้างที่ระบุวันที่ผ่านรายการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทําการอนุมัติรายการขอเบิกภายในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 

(2) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกคงค้างที่ระบุวันที่ผ่านรายการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทําการปรับปรุงรายการภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(3) บันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ.05) ให้เป็นปัจจุบัน 

(4) บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน/ส่งคืนฝากคลังให้เป็นปัจจุบัน

(5) ดำเนินการจับคู่หักล้างบัญชีเจ้าหนี้คงค้าง บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (ดำเนินการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal) 

(6) ขอให้ส่วนราชการแจ้งยอดคงค้างเป็นรายเอกสารของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งกลับมาให้กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) 

(7) ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินประกันผลงานที่คงค้าง 

กรณีครบกำหนดเวลาการชำระเงินก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินการ อนุมัติและแจ้งกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อดำเนินการอนุมัติ และประมวลผลจ่าย ภายในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 

กรณียึดเงินประกันผลงาน ให้ดำเนินการบันทึกรายการยึดเงินประกันผลงาน และจับคู่หักล้างเจ้าหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 

 • ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process: RP) 

(1) การนำส่งเงินด้วยใบ Pay-in Slip 

กรณีเงินสด ให้ดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

กรณีเช็ค (Cheque) ทุกประเภท ให้ดำเนินการภายในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 

(2) การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online 

กรณีเลือกประเภทเอกสารนำส่ง R1 R2 ให้ดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

กรณีเลือกประเภทเอกสารนำส่ง R3 R4 R6 R7 ให้ดำเนินการภายในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 

(3) ตรวจสอบบัญชีพักเงินนำส่งคงค้าง และบันทึกรายการนำส่งเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(4) อนุมัติรายการนำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่นให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(5) สำหรับกรณีการนำส่งเงินผ่านระบบ Interface ให้ระบุวันที่ผ่านรายการไม่เกิน วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(6) ตรวจสอบเอกสารพักรายการและประสานกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงิน ภาครัฐ) เพื่อดำเนินการผ่านรายการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

 • ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger: GL) 

(1) ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกรายการ/ปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(2) ตรวจสอบเอกสารพักรายการและประสานกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงิน ภาครัฐ) เพื่อดำเนินการผ่านรายการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

 • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset: FA) 

ดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ คงค้างที่ทําการจ่ายชำระเงินแล้ว ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

 1. การยกยอดข้อมูลจากระบบ GFMIS เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ระบบจะดำเนินการ ดังนี้ 
 • ระบบงบประมาณ (Fund Management: FM)  

(1) ยกยอดงบประมาณคงเหลือ ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เข้าระบบ New GFMIS Thai โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 งบประมาณคงเหลือของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

กลุ่มที่ 2 งบประมาณของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย ของเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของแหล่งเงินปี 2564 

กลุ่มที่ 3 งบประมาณคงเหลือของโครงการเงินกู้ของแหล่งเงินปี 2563 ถึง 2565 

(2) ยกยอดข้อมูลหลักเบิกแทนกัน ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. เข้าระบบ New GFMIS Thai 

(3) ยกยอดเอกสารสำรองเงินคงค้างที่ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยาย เวลาเบิกจ่าย ของแหล่งเงินปี 2564 

(4) สร้างเอกสารสำรองเงินประเภทเอกสาร CZ สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการยกยอดมาปีงบประมาณปัจจุบัน และอยู่ในรูปแบบงบประมาณคงเหลือ โดยหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้จากรายงานเอกสารสำรองเงิน NEMA50 เลือกประเภทเอกสาร CZ 

 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order: PO) 

(1) ยกเลิกเอกสารตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้างในระบบ GFMIS

(2) ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้างในระบบ GFMIS 

(3) สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามข้อ (2) ในระบบ New GFMIS Thai ด้วยเลขที่ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเดียวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS และระบุวันที่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นวันเดียวกับวันที่ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS 

(4) บันทึกรายการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรายการที่ได้ยกเลิกในข้อ (1) โดยระบุวันที่เอกสารเป็นวันเดียวกับวันที่ตรวจรับในระบบ GFMIS และวันที่ตรวจรับเป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 (เลขที่เอกสารตรวจรับในระบบ New GFMIS Thai เป็นเลขใหม่ และมีค่าอ้างอิงเลขที่เอกสารตรวจรับจากระบบ GFMIS) 

 • ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process: RP) 

(1) กรณีมีเอกสารพักรายการคงค้าง (ประเภทเอกสาร R3 R4 O1 O2) ที่หน่วยงาน ยังไม่ได้อนุมัติรายการ ณ เวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 กระทรวงการคลัง จะดำเนินการลบเอกสารพักรายการคงค้างทั้งหมด พร้อมทั้งเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หน่วยงานจะต้อง ดำเนินการบันทึกเอกสารพักรายการคงค้างใหม่ในระบบ New GFMIS Thai 

(2) กรณีมีเอกสารพักรายการคงค้าง (RX, RY) ที่เอกสารนำส่งเงินถูกยกเลิกรายการ ณ เวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 กระทรวงการคลังจะดำเนินการลบเอกสารพักรายการ คงค้างทั้งหมด 

(3) ยกยอดเอกสารพักรายการคงค้าง (RX, RY, OX, IX, IY, IP, IQ) เข้าระบบ New GEMIS Thai 

 • ระบบเบิกจ่าย (Account Payable: AP) 

(1) กรณีเอกสารขอเบิก/เงินประกันผลงานที่ระบุวันที่ผ่านรายการระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 แต่ยังไม่ได้ประมวลผลจ่ายชำระเงิน ระบบจะดำเนินการกลับรายการเอกสารขอเบิกในระบบ GFMIS และบันทึกเอกสารขอเบิกที่ระบบ New GFMIS Thai โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 และระบุเลขเอกสารขอเบิกเป็นเลขเดียวกับที่บันทึกในระบบ GFMIS 

(2) การบันทึกรายการเงินประกันผลงาน กรณีที่บันทึกรายการก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน ระบบจะดำเนินการบันทึกเป็นรายการเจ้าหนี้รายตัวในระบบ New GFMIS Thai โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 และระบุเลขเอกสารขอเบิก เป็นเลขใหม่ในระบบ New GFMIS Thai 

(3) การบันทึกรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ที่ยังคงค้างในระบบ GFMIS ระบบจะดำเนินการบันทึก รายการบัญชีคงค้างดังกล่าว เป็นรายการเจ้าหนี้รายตัวในระบบ New GFMIS Thai โดยระบุวันที่ผ่านรายการ เป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 และระบุเลขเอกสารขอเบิกเป็นเลขใหม่ในระบบ New GFMIS Thai 

 • ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger: GL) 

(1) ยกยอดข้อมูลขึ้นระบบ New GFMIS Thai ด้วย Sนทาทาary Balance ของแต่ละรหัสบัญชีแยกประเภท (GL) ยอดคงเหลือตามงบทดลอง ข้อมูลสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(2) ยกยอดข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสบัญชีเงินฝาก/เจ้าของเงินฝากด้วยยอดคงเหลือ ข้อมูลสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(3) ยกยอดข้อมูลบัญชีย่อยอื่นๆ ด้วยยอดคงเหลือ ข้อมูลสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ของรหัสบัญชีย่อยนั้น ๆ เช่น รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดวัสดุ เป็นต้น 

(4) กรณีมีเอกสารพักรายการคงค้าง (เช่น ประเภทเอกสาร J7 JK N1 N6) ที่ยังไม่ผ่าน รายการ ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2515 เวลา 16.30 น. กรมบัญชีกลางจะดำเนินการลบเอกสารพักรายการ คงค้างทั้งหมด หน่วยงานจะต้องดำเนินการบันทึกเอกสารพักรายการคงค้างใหม่ในระบบ New GFMIS Thai 

 • ระบบสินทรัพย์ (Fixed Asset: FA) 

(1) ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรงวดเดือนธันวาคม 2564 ให้ทุกหน่วยงาน ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 

(2) นำเข้าสินทรัพย์รายตัวทั้งในส่วนของข้อมูลหลักสินทรัพย์ และมูลค่าของ สินทรัพย์รายตัว 

(3) ยกยอดบัญชีพักสินทรัพย์ถาวรรายบัญชี 

(4) กรณีปรากฏในระบบ GFMIS ว่ามีการอ้างบัญชีพักสินทรัพย์ถาวร ก่อนการประมวลผลชำระเงิน ระบบจะทําการกลับรายการเอกสารหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS และบันทึก เอกสารหักล้างในระบบ New GFMIS Thai โดยระบุวันที่ผ่านรายการ เป็นวันที่ 1 มกราคม 2564 

 1. ระบบ New GFMIS Thai จะเปิดให้หน่วยงานเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2515 เวลา 08.30 น. โดย
  • การบันทึกรายการสามารถบันทึกวันที่ผ่านรายการได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 
  • ตรวจสอบรายงานการยกยอดข้อมูลของหน่วยงานได้ในระบบ หัวข้อ รายงาน Conversion 
 2. การเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ GFMIS หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 3. หากหน่วยงานมีข้อสงสัยในการดำเนินการ สามารถติดต่อสอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

รายชื่อรายงานยกยอดข้อมูลของหน่วยงาน 

 • ระบบงบประมาณ (Fund Management: FM) 
 1. รายงานกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ แยกตามหน่วยงาน
 2. รายงานกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 3. รายงานกระทบยอดเอกสารสำรองเงิน แยกตามหน่วยงาน 
 4. รายงานกระทบยอดเอกสารสำรองเงิน แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 5. รายงานกระทบยอดข้อมูลหลักเบิกแทนกัน 
 6. รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือหลังจากยกยอดขึ้นระบบ New GFMIS Thai 
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order: PO)
 1. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อการยกยอด แยกตามหน่วยงาน
 2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อการยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 3. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แยกตามหน่วยงาน
 4. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 5. รายงานสรุปเปรียบเทียบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อนและหลังยกยอด แยกตามหน่วยงาน 
 6. รายงานสรุปเปรียบเทียบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อนและหลังยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 

 • ระบบเบิกจ่าย (Account Payable: AP)
  1. รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้างจากระบบ GFMIS แยกตามหน่วยงาน
  2. รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้างจากระบบ GFMIS แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 
  3. รายงานยอกเจ้าหนี้คงค้างจากระบบ New GFMIS Thai แยกตามหน่วยงาน
  4. รายงานยอกเจ้าหนี้คงค้างจากระบบ New GFMIS Thai แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
  5. รายงานรายการเปิดบัญชีแยกประเภท แยกตามหน่วยงาน 
  6. รายงานรายการเปิดบัญชีแยกประเภท แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
  7. รายงานรายการเปิดบัญชีแยกประเภทจากระบบ New GFMIS Thai แยกตามหน่วยงาน 
  8. รายงานรายการเปิดบัญชีแยกประเภทจากระบบ New GFMIS Thai แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 

 • ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process: RP)
  1. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดบัญชีพักนำส่งตามหน่วยงาน 
  2. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดบัญชีพักนำส่งตามหน่วยเบิกจ่าย
  3. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดเอกสารบัญชีพักรายการตามหน่วยงาน 
  4. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดเอกสารบัญชีพักรายการตามหน่วยเบิกจ่าย 
  5. รายงานตรวจสอบข้อมูลเอกสารบัญชีประเภทพักรายการตามหน่วยงาน 
  6. รายงานตรวจสอบข้อมูลเอกสารบัญชีประเภทพักรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

 • ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger: GL) 
  1. รายงานงบทดลองก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 
  2. รายงานตรวจสอบงบทดลองหลังยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 
  3. รายงานตรวจสอบเงินฝากกระทรวงการคลัง แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 
  4. รายงานตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง และเงินรับฝากรัฐบาล แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 
  5. รายงานวัสดุคงเหลือก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 
  6. รายงานตรวจสอบวัสดุคงเหลือหลังยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 
  7. รายงานตรวจสอบบัญชีย่อยหลังยกยอดแยก ตามหน่วยเบิกจ่าย 

 • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset: FA) 
  1. รายงานยกยอดสินทรัพย์ถาวร
  2. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI DISPLAY
  ปิดเมนู