หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใข้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงิน ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ 7 และข้อ 105 ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ ให้รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

  1. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณในระบบ GFMIS 

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS 

  1. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ให้หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล  (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P0) และ/หรือ เอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย 
  1. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ)  ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ ศ. 2564 คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู