การบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท
 2. JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
 3. JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
 4. RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
 5. N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 6. JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
 7. SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 8. SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
 9. N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
 10. การโอนขายบิล
 11. RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
 12. RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
 13. RK โอนขายบิลภายในกรม โอนหนี้สิน
 14. Rl โอนขายบิลข้ามกรม โอนหนี้สิน
 15. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ
 16. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท

2. JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

3. JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

4. RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

5. N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

6. JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

7. SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

8. SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

9. N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

10. การโอนขายบิล

11. RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ

12. RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ

13. RK โอนขายบิลภายในกรม โอนหนี้สิน

14. Rl โอนขายบิลข้ามกรม โอนหนี้สิน

15. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ

16. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

ปิดเมนู