การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
 2. กระบวนงานหลักระบบเบิกจ่าย
 3. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)
 4. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)
 5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)
 6. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)
 7. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
 8. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
 9. สอนวิธีการบันทึกรายการ การตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.02)
 10. สอนวิธีการบันทึกรายการ ขอเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ (ขบ.02)
 11. การบันทึกรายการตั้งเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.02)
 12. การเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.02)
 13. การเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.03)
 14. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.01)
 15. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.02)
 16. การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)
 17. รายงานระบบเบิกจ่าย
 18. การเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
 19. การเบิกเกินส่งคืน-เงินงบประมาณ
 20. การส่งคืนฝากคลัง-เงินนอกงบประมาณ
 21. การบันทึกเบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืม คืนเงินทดรองราชการ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย

2. กระบวนงานหลักระบบเบิกจ่าย

3. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)

4. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)

5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO  เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)

6. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO  การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)

7. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)

8. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO  เงินนอกงบประมาณ  การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)

9. สอนวิธีการบันทึกรายการ การตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.02)

10. สอนวิธีการบันทึกรายการ ขอเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ (ขบ.02)

11. การบันทึกรายการตั้งเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.02)

12. การเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.02)

13. การเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.03)

14. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.01)

15. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.02)

16. การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

17. รายงานระบบเบิกจ่าย

18. การเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online

19. การเบิกเกินส่งคืน-เงินงบประมาณ

20 การส่งคืนฝากคลัง-เงินนอกงบประมาณ

21. การบันทึกเบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืม คืนเงินทดรองราชการ

ปิดเมนู