เอกสารประกอบคำบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

ภายในเอกสารประกอบคำบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การรับและนำส่งรายได้

 • การรับเงินรายได้แผ่นดิน ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : RA)
 • การรับเงินฝากคลัง ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : RB)
 • การรับเงินรำยได้แผ่นดิน แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : RC)
 • การรับเงินฝากคลัง แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : RD
 • การนำส่งรายได้แผ่นดิน ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : R1)
 • การนำส่งเงินฝำกคลัง ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : R2)
 • การนำส่งรายได้แผ่นดิน แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : R3)
 • การนำส่งเงินฝากคลัง แทนหน่วยงานอื่น (ประเภทเอกสาร : R4)
 • การอนุมัติเอกสารนำส่ง (อม03)

2. การค้นหาเอกสาร

3. การกลับรายการ

4. การเรียกรายงาน

 • รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002
 • รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน NRP_REV_003
 • รายงานนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
ปิดเมนู